این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل جنسی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری میل جنسی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق میل جنسی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

فرويد ميل جنسي را به طور طبيعي در انسان همانند احساس گرسنگي و ميل به غذا مي دانست. او ميل جنسي را چنين تعريف كرد: «ميل جنسي مفهومي از يك تحريك بدني و رواني است. منبع آن محركي است كه در يكي از اعضاي بدن وجود دارد و هدف آن ارضا و به ثمر رساندن تحريك بدني و رواني است». فرويد در آغاز معتقد بود كه ميل جنسي تنها سائقه اي است كه منشاء همه رفتارهاي ديگر انسان است ولي پس از چندي در سال 1920 به تئوري غريزه دوگانه جنسي و تهاجم معتقد است و در بررسي هاي نهايي خود، دو گروه بزرگ غريزي يعني غريزه زندگي و مرگ را مشخص كرد (دژكام، 1381).

 

 

 


به اعتقاد فرويد، انگيزش اساسي رفتار انسان، ماهيتي جنسي دارد. به عبارت ديگر انسان موجودي لذت طلب است. از سوي ديگر جوامع مانعي بر سر راه ميل لذت طلبي انسان هستند. به همين دليل، فرويد روشهايي را مورد بحث قرار مي دهد كه انسان بتواند ميان غريزه جنسي و محدوديت هاي اجتماعي خودش، سازش ايجاد كند (شفيع آبادي و ناصري، 1385).فرويد در بررسي غرايز زندگي، عشق را به عنوان يكي از غرايز معرفي مي كند. او در تعريف عشق مي گويد: منظور از عشق، علاقه و محبتي است كه قسمتي از آن به آميزش هاي جنسي مي انجامد، اما همچنان احساس هايي مانند عشق به خود، به پدر و مادر، دوستي نسبت به افراد ديگر، عشق نسبت به انسانها و برخي مفاهيم مجرد و حتي عشق به اشياي عتيقه را دربر مي گيرد (كجباف، 1378).

 

 

 

 

باروئر  و همكاران (2007) طبق تحقيقي كه برروي 96 زن انجام دادند نتيجه گرفتند كه ترس وابسته به درد مقاربت و مشكلات تحريكات جنسي زنان ارتباط نزديكي به نگرش هاي جنسي و باورهاي آنان دارد. نتايج پژوهش هاي مسترز و جانسون و كلودني  (1994) و هچر  و همكاران (1994) به نقل از عشقي (1385) بر روي زنان سرد مزاج نشان داد كه اكثر آنان از شكل ظاهري بدن خود ناراضي بودند و آن را زشت و نامطلوب مي دانستند و اين اعتماد به نفس جنسي پايين يكي از عوامل ميل جنسي پايين آنان به شمار مي-آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش میل جنسی

تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش  12
فصل دوم: پيشينه و ادبيات پژوهش   15
مقدمه  16
سير تحول علمي و تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان  17
نظريه هاي رفتار جنسي 19
ديدگاه فرويد   19
ديدگاه يونگ درباره رفتار جنسي  20
نظريه آدلر درباره ميل جنسي    21
ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي   22
ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي     22
نظريه مزلو درباره رفتار جنسي     23
نظريه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسي   24
نظريه گشتالتي پرز در مورد ميل جنسي    25
نظريه وجود نگري اگزيستانسياليسم     26  
رويکرد شناختي     26
رشد و تحول ميل جنسي از نظر اسلام   27
آموزش جنسي    29
باز خورد ها    30
نگرش چيست؟     30
تعاريف نگرش   31
نگرش و رفتار    34
دانش و نگرش جنسي   35

اعتماد به نفس جنسي   40
الگويي که نقش رويدادهاي شناختي را در تعيين نابهنجاري رواني- جنسي نشان مي دهد   41
واکنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان  42

پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی