هدف از اين تحقيق بررسي هیجانات با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد word بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش مي باشد.

 

 

مبانی هیجانسال ها پژوهش ، به وضوح بر نقش مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و هم چنین تأثیر آنها در سازگاری با فشار ها و بحران های زندگی صحه گذاشته است. اساساً، هیجان‎ها واکنش های زیست شناختی هستند که زمانی برانگیخته می شوند که فرد موقعیت را حاوی چالش‎ها یا فرصت های مهم ارزیابی می کند و پاسخدهی وی را در برابر رویداد های محیطی عمده منسجم می‎سازد (گراس و مونیاس ، 1995). از دیدگاه تکاملی هیجانات میراثی است که از انسان های نخستین برای ما باقی مانده است و بدین خاطر هم چنان در گونه ی بشر باقی می ماند که دارای کارکرد است .

 


تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن ارائه تعریفی از هیجانات تا حد زیادی سخت است، زیرا می توان هیجان را به دامنه وسیعی از پاسخ ها اطلاق کرد. برای مثال ناراحت شدن از دست استاد، کلافگی ناشی از ترافیک، لذت بردن از قدم زدن در پارک، ترس از یک نمره بد، احساس گناه بخاطر عمل نکردن به گفته های والدین و ... را می توان به عنوان هیجان در نظر گرفت . این هیجانات در چند بعد قابل بررسی هستند.

 


افلاطون معتقد بود که هیجانها همانند دارویی هستند که عقلانیت را مختل می سازند . این عدم اطمینان در دوره رواقیون نیز مطرح بود که هیجانها بیماری روح است ادامه یافت. مطالعه نوین هیجان ها با داروین  شروع شد که در کارش این روش فکری را دنبال کرد . او متوجه شباهت هایی میان تظاهرات احساسی در انسان و دیگر حیوانات و نیز میان افراد بالغ و کودکان شد .

 

 


فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- پیشینه نظری
2-2-1- تنظیم هیجان
2-2-1-1- مبانی هیجان
2-2-1-2- تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن
2-2-1-3- ابعاد هیجان 
2-2-1-4- تعاریف مختلف تنظیم هیجان
2-2-1-5- انواع روش های تنظیم هیجان 
2-2-1-6- فرآیندهای مؤثر در تنظیم هیجانات 
2-2-1-7- انواع استراتژی های هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران
2-2-1-8- انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان
2-2-1-9- نظریه های تنظیم هیجان 
2-2-1-10- تنظیم هیجان و تمایز آن با سبک های مقابله
2-2-11-1- پیامد تنظیم مؤفق هیجانات
2-2-12-2- پیامد تنظیم نامؤفق هیجانات
2-3- پیشینه پژوهشی
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از  کشور 
2-4- جمع بندی
5-5- محدودیت های پژوهش
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 
منابع لاتین