هدف از اين تحقيق بررسي شخصیت  با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد word بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش مي باشد.

 

 

 

تعریف شخصیت:صاحبنظران حوزه شخصیت و روان شناسی از کلمه شخصیت تعریف های گوناگونی ارائه داده اند. کلمه شخصیت که برابر  و معادل کلمه انگلیسی پرسونالیستی  است در حقیقت از ریشه لاتین پرسونا  گرفته شده است که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحاً اشاره به این مطلب دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد (کریمی، 1389). بنابراین مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری ظاهری و اجتماعی است که براساس نقشی که فرد در جامعه بازی می کند، قرار دارد. 

 

 

 

ویژگی های خلق و خو، تفکر و حتی ویژگی های جسمانی فرد که کمابیش ثابت و پایدار بوده و سازگاری منحصر به فرد او با محیط را مشخص می نماید. در واقع صفات شخصیتی بر سبک هیجانی، ارتباطی، تبیینی، نگرشی و انگیزشی فرد اطلاق می شود (بوچارد ، 2003).در زبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کار می رود؛ مثلاً وقتی گفته می شود که کسی با شخصیت است.

 

 

ویژگی های وراثتی برای تحقق یافتن و رشد خود به زمینه ای مناسب نیاز دارند و این محیط است که چنین زمینه ای را می تواند فراهم سازد. عوامل محیطی زیادی از قبیل محیط سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی، دینی و ...  هر کدام به نحوی در به وجود آمدن رفتارهای خاص یا جلوگیری از مستعد بار آمدن افراد مؤثرند. چه بسیار افرادی هستند که استعداد نه چندان خوبی دارند ولی محیط آن ها طوری است که این حداقل استعدادها نیز به خوبی شکوفا می شوند و برعکس این قضیه نیز صادق است و آن اینکه افرادی نیز هستند که استعدادهای بالقوه عالی دارند

 

 


2-2-12- شخصیت
2-2-12-1- تعریف شخصیت
2-2-12-2- عوامل تعیین کننده شخصیت
2-2-12-3- رویکردهای اصلی شخصیت
2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری
2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی
2-2-12-3-3- رویکرد شناختی
2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی
2-2-12-3-5- رویکرد صفات
2-2-12-4- نظریه های شخصیت
2-2-12-4-1- نظریه بقراط.
2-2-12-4-2- نظریه آلپورت
2-2-12-4-3- نظریه کتل
2-2-12-4-4- نظریه آیزنک
2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا
2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ
2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا
2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا
2-3- پیشینه پژوهشی
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از  کشور 
2-4- جمع بندی
5-5- محدودیت های پژوهش
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 
منابع لاتین