هدف از اين تحقيق بررسي دلبستگی  با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد word بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش مي باشد.

 

 


دلبستگی:نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی، پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد . بدین معنا که انسانها تحت تأثیر پیوند های دلبستگی شان هستند . بالبی در سال 1969 نظریه دلبستگی را مطرح کرد. به نظر او روابط اجتماعی طی پاسخ به نیاز های زیست شناختی و روان شناختی مادر و کودک پدید می آیند. بالبی و اینسورث معتقدند که     همه ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و دلبستگی شدید شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم دردورانبزرگسالی را پی ریزی می کند. در واقع دلبستگی های انسان نقش حیاتی در زندگی وی ایفا می کنند.

 


- تعاریف دلبستگی:به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. نتیجه ی عمده ی کنش متقابل بین کودک و مادر ایجاد نوعی دلبستگی عاطفی به مادر است، طوری که باعث می شود وقتی با او تعامل دارد، احساس شادی و شعف کرده و به هنگام استرس از این که او را در کنار خود دارد، احساس آرامش کند (برک ، 1388).

 


در ادبیات علمی معاصر اصطلاح دلبستگی دارای چهار معنای متمایز است : نوعی از رفتار که هدف آن حفظ مجاورت با یک شخص دیگر است؛ پیوند های دلبستگی که با پیوند والدین و فرزندان مرتبط است؛ نظام دلبستگی که هدف آن حفظ مجاورت با چهره دلبستگی و دستیابی به احساس ایمنی  درونی است و بالاخره ارتباط هایی که در بر گیرنده ابراز توجه، در دسترس بودن هیجانی و جست و جوی آرامش در رابطه والدین و کودک اند. هر چند تعاریف متفاوتی از دلبستگی ارائه شده است اما همه ی آنها یک ویژگی مشترک دارند و آن این است که دلبستگی عنصر اساسی تحول طبیعی انسان به شمار می رود (جهان بخشی و همکاران، 1389).


فهرست مطالب
2-2-13- دلبستگی
2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی
2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی
2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی
2-2-13-4- مراحل دلبستگی
2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی
2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی
2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید
2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید
2-2-13-5-4- نظریه اریکسون
2-2-13-5-5- نظریه یادگیری
2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی
2-2-13-5-7- نظریه شناختی
2-2-13-5-8- نظریه آدلر
2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز 
2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر 
2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین
2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای
2-2-13-5-13-نظریه هارلو
2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات
2-2-13-5-15- نظریه سالیوان
2-2-13-5-16- نظریه مازلو
2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی
2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان
2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان
2-2-13-8-1-  دلبستگی بزرگسالان
2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان
2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک
2-2-13-10- الگوهای فعال درونی
2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال
2-2-13-12- تغییر در دلبستگی
2-3- پیشینه پژوهشی
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از  کشور 
2-4- جمع بندی
5-5- محدودیت های پژوهش
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 
منابع لاتین