دانلود پاورپوينت آب و هوای کره ی زمین جهت رشته جغرافيا قالب 178 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

 

 

ساده سازی و مشخص نمودن تغییرات پدیده ها بمنظور افزایش درک و فهم آنها
کشف وحدت درونی پدیده ها علیرغم تنوع ظاهری
تفکیک مکان به واحدهای کمابیش مستقل بر اساس معیارها
آشکارسازی قوانین و نظام درونی جهان و ساخت نظریه ها و فرمول ها
تسلط ذهنی بهتر بر پدیده های دارای فراوانی زیاد

 

 

 

 


چند بعدی بودن اقلیم و عدم قطعیت در انتخاب متغیر یا متغیرها
کاربرد عناصر غیر آب وهوایی مانند نوع پوشش گیاهی ، خاک ، یا واکنش انسان
نبود پوشش زمانی و مکانی لازم در دیده بانی و اندازه گیری بسیاری از عناصر اقلیمی
تغییر تدریجی فضایی عناصر آب و هوایی و مشکلات رسم مرزهای اقلیمی

 

 

 

 

مشخص سازی مدل و عناصر اقلیمی مورد نیاز
تعیین روش بیان عناصر اقلیمی
استفاده از فرمول ها و نمودارهای ویژه ی اقلیمی
تعریف آستانه برای تجزیه و تحلیل عناصر پردازش یافته
تعیین تیپ های آب و هوایی و نامگزاری
رسم مرزهای اقلیمی و تفکیک مناطق آب و هوایی

 

 

 


فهرست مطالب
فصل اول : آشنا ساختن دانشجو با تعریف ،ضرورت ، مراحل ، مشکلات و تاریخچه و انواع طبقه بندی های اقلیمی
هدف های رفتاری فصل اول
فصل دوم : طبقه بندی اقلیمی کوپن
هدف های رفتاری فصل دوم
فصل سوم – گفتار اول : اقالیم گروه A
هدف های رفتاری
فصل سوم – گفتار دوم : اقالیم خشک B
فصل سوم - گفتار سوم : اقالیم معتدل مرطوب (C)
فصل سوم – گفتار چهارم : اقالیم سرد و مرطوب (D)
فصل سوم – گفتار پنجم : اقالیم قطبی E
فصل سوم – گفتار ششم :اقلیم ارتفاعات