هدف از این تحقیق بررسی مدل های کارآفرینی با فرمت docx در قالب 58 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب:
1- مقدمه    
2-1- مفاهیم و تعاریف كارآفريني
2-2- رویکردها و نظريه هاي كارآفريني
2-2-1- كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان
2-2-2- كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت
2-2-3- كارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری
2-2-3-1- ویژگی هاي جمعیت شناختی کارآفرینان
2-2-3-1-1- جنسیت
2-2-3-1-2- تحصیلات
2-2-3-1-3- سن
2-2-3-1-4- تجربه کاري
2-2-4- كارآفريني از ديدگاه روان شناسان
2-2-4-1- ویژگی هاي روان شناختی کارآفرینان
2-2-4-1-1- گرایش به خلاقيت
2-2-4-1-2- توفيق طلبي (نياز به موفقيت)
2-2-4-1-3- برخورداري از مركز كنترل دروني
2-2-4-1-4- ريسك پذيري
2-2-4-1-5- تحمل ابهام
2-2-4-1-6- استقلال طلبي
2-3- تاريخچه كارآفريني
2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان
2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران
2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها
2-5- نوع شناسي کارآفرینی
2-6- سازمان کارآفرین
2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین
2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین
2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین
2-7- مدل های کارآفرینی
2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر
2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 
2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی
2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران
2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی
2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام
2-7-7- مدل استيونسون در سنجش رفتار کارآفرينانه
2-7-8- مدل کارآفرینی تيمونز
2-8- آموزش کارآفرینی

 

 

 


تعريف كارآفريني كار ساده اي نيست. تقريباً به اندازه كتب دانشگاهي موجود در اين زمينه، تعاريفي از اين واژه به عمل آمده است. براي برخي كارآفريني به معناي يك نوآوري، براي برخي به معناي مخاطره كردن، از نقطه نظر جمعي ديگر به معناي يك نيروي ثبات دهنده بازار و براي شمار ديگري از افراد هنوز به معناي شروع، مالكيت و مديريت يك فعاليت كوچك اقتصادي است. به اين ترتيب كارآفرين به عنوان شخصي معرفي مي گردد كه به طور همزمان از عوامل توليد تركيبات جديدي همچون روشهاي جديد توليد، توليدات جديد و بازارهاي جديد مي سازد و در همان حال منابع عرضه كالا و نيز ساختارهاي سازماني مناسب كار را مي يابد.

 

 

 


كارآفرين شخصي است كه به مخاطره كردن اشتياق دارد. او شخصي است كه با بهره مندي از فرصت هاي بازار عدم تعادل بين عرضه و تقاضا را از ميان مي برد.

 

 


كارآفريني همانند ساير واژه هاي مطرح در علوم انساني هنگامي قابل تحليل و تبيين مي باشد كه بتوان تعريف يا تعاريف روشن و مشخصي از آن ارائه نمود. از آنجا كه مفاهيم علوم انساني در زمره مفاهيم و پديده هاي قطعي علوم تجربي به شمار نمي رود، ارائه تعريفي مشخص كه مورد قبول تمامي متخصصان و صاحبنظران باشد كاري دشوار و غيرممكن است. كارآفريني نيز واژه اي است كه تعريفي واحد و يكسان براي آن وجود نداشته و از ابتداي طرح آن در محافل علمي براساس ديدگاه هاي اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي و مديريت، تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است.