هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب:
2-2 رضايت شغلي
2-2-1 تعاريف رضايت شغلي
2-2-2 تاريخچه رضايت شغلي
2-2-3 ابعاد رضایت شغلی
2-2-4 عوامل مؤثر در رضايت شغلي
2-2-5 اهميت رضايت شغلي
2-2-6 نظريه هاي رضايت شغلي
2-2-7 شیوه ابراز نا رضایتی از شغل
2-2-8 پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان
منابع فارسی     
منابع انگلیسی

 

 


تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی درسال 1935 توسط "رابرت هاپاک انجام شد.وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی،هشدارداده وآن رابه عنوان ترکیبی ازموارد روانشناختی، فیزیولوژیکی و محیطی  تعریف  کرد که باعث  می شودشخص اظهارنمایدکه "من از شغل خودرضایت دارم.

 

 


بعدازجنگ جهانی دوم شناخت عواملی که می تواندموجب رضایت شغلی وتشویق افراد به کار شود بیش از پیش موردتوجه قرارگرفت. مطالعات انجام گرفته پیرامون رضایت شغلی درسطح جهانی نشان می دهد که تاقبل ازدهۀ 1920 تحقیق دربارۀ این مهم درمدیریت صنعتی و بویژه درمهندسی صنایع وهمزمان با شیوۀ مدیریت علمی فردریک تیلور(1915-1856) در مورد عواملی مانند امنیت شغلی، انگیزه  و رغبت و عوامل محیطی صورت گرفته است.