هدف از این تحقیق بررسی بازاریابی اجتماعی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بازاریابی اجتماعی
2-1- مقدمه
2-2- عوامل مؤثر در بازاریابی اجتماعی و مؤلفه های آن
2-2-1- اثربخشی
2-2-2- اعتماد
2-2-3- قابلیت دسترسی
2-2-4- قیمت
2-2-5- محصول
2-2-6-  تنوع
2-2-7- ترویج
2-3- مفهوم بازاریابی اجتماعی
2-4- ماهیت بازاریابی اجتماعی
2-5- مفاهیم اساسی بازاریابی
2-6- بازنگری مجدد به مفاهیم بازاریابی اجتماعی
2-7- اهداف بازاریابی اجتماعی

 

 

-1)مقدمه2
امروزه انديشمندان و صاحبنظرا ن علوم مختلف علاقه مندند كه درباره ماهيت دانش زيرمجموعه خود به مطالعه و تحقيق بپردازند و ماهيت دانش و حوزه علمي مورد علاقه خود را شناسايي و تعريف نمايند، ارتباط و تعامل آن را با علوم ديگر مورد توجه قرار داده و يك چارچوب نظري منسجم و يكپارچه براي دانش زيرمجموعه خود پاي هريزي نمايند. 

 

 

 

شواهد و دلايل كافي و قانع كننده اي وجود دارد كه نشان مي دهد آنها با انجام مطالعات فلسفي قصد دارند مفروضات پايه اي، مفاهيم بنيادي و روش هاي جزئي و كلي دانش زيرمجموعه خود را تعريف كنند و به رسالت يا مأموريت اصلي آن نائل شوند .  آنها نيك مي دانند بدون برخورداري از يك چنين نگرش و رويكرد اساسي قادر نخواهند بود علت وجودي آن را تشخيص دهند .  اين رويكرد پديده تازه و ناشناخته اي نيست و نزديك به چندين قرن است كه توجه انديشمندان و صاحبنظران علوم مختلف را به خود جلب كرده است.

 

 

 


 فرانسيس بيكن، فيلسو ف نامدار انگليسي و بنيانگذار فلسفه تجربي جزو نخستين افرادي بود كه كوشيد با توسل به فلسفه و مطالعات فلسفي، مفروضات، مفاهيم و روش هاي علوم نوين را صورتبندي و تعريف نمايد .  بيكن عقيده داشت كه هدف علم تهذيب انسان و هدايت او در مسير سعادت و خوشبختي است .  بنابراين، مي توان استدلال كرد تا وقتي كه يك انديشمند و صاحبنظر به ماهيت علم زير مجموعه خود پي نبرد و نقاط ضعف و قوت آن را تشخيص ندهد، نمي تواند اميدوار شود كه درباره قالب و محتواي آن، درست اظهار نظر نمايد و نخواهد توانست به پرسش ها و ابهامات مطرح شده پيرامون آن دانش پاسخ گويد(امانی ،1393).