هدف از این تحقیق بررسی هوش و هوش اجتماعی با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 

 

فهرست مطالب
هوش و هوش اجتماعی
2-1) مقدمه 13
2-2) تعاریف 13
2-2-1) هوش گاردنر 13
2-2-2 استرنبرگ13
2-3)  تعاریف متعدد از هوش 14
2-3-1) مبانی نظری پژوهش15
2-3-2) ابعاد هوش اجتماعی18
2-3-2-1) هوش اجتماعی بوزان 18
2-3-2-2) کومیتزکی و جان18
2-3-2-3) بوجور استرمن و کاوکیانن18
2-3-2-4) سیلبرمن18
2-3-2-5) ثورندایک19
2-3-3) ابعاد این تحقیق19
2-3-4) نظریه¬های هوش اجتماعی20
 2-3-4-1) تئوری ساختاری هوش گیلفرد20
 2-3-4-2) اسلیوان و گیلفرد20
2-3-4-3) گاردنر21
2-3-4-4) هوش اجتماعی در مدل بار21
2-3-4-5) هوش اجتماعی مک کللند21
2-3-4-6) بویاتزیس22
2-3-4-7) ویگوتسکی22
2-3-4-8) ثورندایک22
2-3-4-9) کسلر22
2-3-5) انواع هوش23
2-3-5-1) انواع هوش از دیدگاه ثرندایک23
2-3-5-2) انواع هوش از دیدگاه زوهر و مارشال23
2-3-5-3) انواع هوش اسپیرمن23
2-3-5-4) انواع هوش ترستون24
2-3-5-5) تقسیم¬بندی به کلامی و غیرکلامی24
2-3-5-6) انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ24
2-3-5-7) انواع هوش از دیدگاه گاردنر25
2-3-6) تئوری¬های هوش اجتماعی25
2-3-6-1) نظر اسپیرمن25
2-3-6-2) تورستون27
2-3-6-3) نظریه کتل در مورد هوش سیال و هوش متبلور27
2-3-6-4) اصول تاکسونومیک اجتماعی 27
2-3-7) مدل¬های هوش اجتماعی 28
2-3-7-1) مدل چندعاملی هوش اجتماعی بارن 29
2-3-8) مدل¬های توانش هوش اجتماعی 29
2-3-8-1) مدل چهار شاخه هوش اجتماعی 29
2-3-8-2) مدل توانش اجتماعی- هیجانی شرر 32
2-3-8-3) مدل¬های ترکیب شده با ویژگی هوش اجتماعی 34
2-3-8-4) مدل عملکرد شناختی هوش اجتماعی 34
2-3-9) کارکردهای هوش اجتماعی 39
2-3-10) هوش اجتماعی در سازمان و مدیریت 39
2-3-11) هوش اجتماعی در سازمان و مدیریت 41
2-3-12) اصطلاحات مرتبط با هوش اجتماعی 44
2-3-12-1) هوش¬های چندگانه گاردنر 44
2-3-12-2) هوش سازمانی 44
2-3-12-3) هوش اخلاقی 44
2-3-12-4) هوش معنوی 45
2-3-12-5) هوش فرهنگی 45
2-3-12-6)هوش رقابتی 46
2-3-12-7) هوش فضایی 48
2-3-12-8) هوش فیزیکی 48
2-3-12-9) هوش احساسی 48
2-3-12-10) هوش گفتاری 48
2-3-12-11)هوش اخلاق 49
2-3-12-12)راه¬های تقویت هوش اجتماعی 49
2-3-12-13) خصوصیات افراد دارای هوش اجتماعی 52
2-3-12-14) تفاوت هوش اجتماعی با بهره هوشی 52
2-6) پیشینه 74
2-6-1) بررسی پژوهش¬های داخلی رضایت مشتری 74
2-6-2) بررسی پژوهش¬های داخلی هوش اجتماعی 78
2-6-3) بررسی پژوهش¬های خارجی 80
2-6-3-1) بررسی پژوهش¬های خارجی رضایت مشتری82
2-6-3-2) ش¬های خارجی هوش اجتماعی 82
2-6-4) پایان¬نامه¬های به¬کار برده شده در این پژوهش(داخلی) 82
2-6-4-1) پایان¬نامه در زمینه رضایت مشتری(داخلی) 82
2-6-4-2) پایان¬نامه در زمینه هوش اجتماعی(داخلی) 84
2-6-5) پایان¬نامه¬های به¬کار برده شده در این پژوهش (خارجی) 84
2-6-5-1)پایان¬نامه در زمینه رضایت مشتری(خارجی) 84
2-6-6) بررسی کتاب¬های بکار برده شده در این پژوهش 85
2-6-6-1) بررسی کتاب¬ها در زمینه رضایت مشتری 85
2-6-6-2) بررسی کتاب¬ها در زمینه هوش اجتماعی 85
2-7) مدل مفهومی پژوهش 86
2-8) خلاصه فصل دوم 87

 

 

 

3) تعاریف متعدد از هوش:
به طور کلی تعریف متعددی از هوش صورت گرفته است و بر این اساس طبقات مختلفی از انواع هوش نیز مطرح شده است. اسپیرمن، ترستون، اشترن برگ و گاردنر افرادی هستند که انواعی از هوش را بر اساس تعاریفی که از آن ارائه کرده، ساخته¬اند. در مورد مفهوم هوش، روانشناسان آن¬را به دو گروه تقسیم کرده¬اند: گروه اول بر این اعتقادند که هوش، از یک استعداد کلی و واحد تشکیل می¬شود. اما گروه دوم معتقدند انواع هوش وجود دارد.

 

 

 

 

آن¬چه تعریف دقیق از از هوش را دچار مناقشه می¬کند آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچ¬گونه پایه محسوس، عینی و فیزیکی ندارد. هوش، یک برچسب کلی برای گروهی از فرآیندهاست که از رفتارها و پاسخ¬های آشکار افراد استنباط می¬شوداز نظر فیزیولوژیکی، هوش پدیده¬ای است که در اثر فعالیت یاخته¬های قشر خارجی مغز(کورتکس) آشکار می¬گردد و از نظر روانی نقش انطباق و سازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را برعهده دارد(گنجی،حمزه،1386،ص24).

 

 


به عقیده تراستون ، هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یکدیگر تشکیل می¬شود که از بدین قرارند: کلامی، سیالی کلامی، استعداد  عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراک و استدلال. گیلفورد  این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش دست¬کم از 120 عامل تشکیل می-شود.
 

 

 

دیویس و کسلر  (1996)، از معروف¬ترین کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه نموده است از نظر وی هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می¬شود.

 

 

 

در نظر وی هوش یک توانایی جامع است؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی که به طور کامل مستقل از هم نیستند و نشانه هوشمندی فرد آن است که می¬تواند بصورت منطقی بیندیشد و اعمال برخاسته از هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می¬دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد(عظیمی، 1390).

 

 

 

 

آلفرد بینه ، هوش را توجه به توانایی یا استعداد کسب شناخت¬های  تازه و سپس تراکم شناخته¬ها در طول زندگی(یعنی کاربرد شناخت-های قبلی در حل مسائل)؛ بدین صورت تعریف می¬کند: مجموع استعدادهایی که با آنها شناخت پیدا می¬کنیم، شناخت¬ها را به یاد می¬سپاریم و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به¬کار می¬بریم تا مسائل روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و در حال تغییر سازگار شویم(عظیمی، 1390).