هدف از این تحقیق بررسی پول شویی و مبارزه با آن با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب

2-3-تاریخچه پولشویی    13
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    14
2-5-تاریخچه بانک صادرات    18
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    22
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    22
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    23
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    23
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    24
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    24
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    25
2-7-آمار مربوط به پول شویی    27
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    28
2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    29
2-9-مکانیزم های  پولشویی    32
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    33
2-10-1- پولهاي  خاكستري    33
2-10-2 پولهاي  سياه :    33
2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):    34
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    34
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:    34
2-12-2-حساب های وابستگان؛    35
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    36
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    36
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    36
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    37
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول    37
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    38
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    39
2-12-7-5-اسمورفینگ:    39
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    40
2-12-9-بانک هاي پوسته ای    41
2-12-10-شرکت های بیمه    42
2-12-11- صرافی ها    42
2-12-12-تجارت بین الملل    43
2-12-13-شعب اجاره ای    43
2-12-14-بازار اوراق بهادار    45
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    45
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    49
2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    51
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    52
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    53
2-17-1-ريسك اعتباري    55
2-17-2-ريسک مشتري    55
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    56
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    59
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    61
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    61
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    63
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    65
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    67
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    68
2-19-8-نگهداری سوابق:    69
2-20-واحد تطبیق:    72
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    72
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    73
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    75

 

 

2-1-مقدمه
در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است .

 

 

 

 

بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)

 

 

 

 

پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند.

 

 

 

 

تعاملات: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.
 

 

 

 

يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است .