هدف از این تحقیق بررسی تصمیم گیری با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تصمیم گیری
مقدمه    48
2-2 خلاقیت و نوآوری49
2-2-1 اهمیت خلاقیت و نوآوری    49
2-2-2 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة کلی و عمومی50
2-2-3 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة فردی51
2-2-4 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة سازمانی 51
2-2-5 تعاریف خلاقیت و نوآوری52
2-2-6 شيوه هاي تفكر53
2-2-7 مراحل تفکرخلاق55
2-2-8 فرآيند نوآوري درسازمان56
2-2-9 خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی58
2-2-10 نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان 59
2-2-11 تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان60
2-2-12 فرآيند يك نوآوري موفقيت آميز64
2-2-14 ویژگی های فرآیند نوآوری66
2-2-14 انواع نوآوري67
2-2-15 مؤلفه های خلاقیت68
2-2-16 اجزا و عناصر خلاقیت70
2-2-17 خلاقیت استعدادی قابل پرورش72
2-2-18 انواع خلاقیت74
2-2-19 سطوح خلاقیت75
2-2-20 نظریه های خلاقیت77
2-2-21 رویکرد  چند وجهی در خلاقیت86
2-2-22 الگوی تعاملی رفتار خلاق87
2-2-23 ویژگی های سازمان خلاق و نوآور89
2-2-24 ويژگي هاي افراد خلاق و نوآور96
2-2-25 فرآيند نوآوري آموزشي101
2-2-26 عامل سن در خلاقيت    102
2-2-27 عامل جنسيت در خلاقيت    103
2-2-28 عامل تحصيلات در خلاقيت    104

 


مقدمه
در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده  است در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری در زمان کوتاه ترمی بینند (جان بزرگی، 1384)

 

 


اگر فعالیتهای مختلف مدیریت را در نظر آورید، به وضوح مشاهده می شود که جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفة مدیریت به نحوی جلوه گر است در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب می کند و کیفیت و چگونگی این تصمیمات است که میزان توفّق و تحقق هدفهای سازمان را معین می نماید از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیک های اخذ تصمیم برای مدیران بسیار حائز اهمیت بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزارهاست که توانایی مدیران در اخذ تصمیم های کارآمدتر و مؤثرتر افزایش می یابد (الوانی، 1384)

 

 


تصمیم گیری، فعالیتی است که در قلب مدیریت سازمان انجام می شود و از این رو، اساسی ترین فعالیت سازمان به شمار می رود نکته دارای اهمیت در این میان مربوط به زمانی است که ما بهترین حق انتخاب را داریم، اما تصمیم های گرفته شده بهترین نیستند پیچیدگی ساختار غالباً محیط تصمیم گیری را با مشکل رو به رو می سازد و درگیری های روزمره غالباً باعث می شوند که فرآیند تصمیم گیری به وضوح قابل رویت نباشد(عبیری،1387) و موفقیت چشم گیر سازمانها، مدیران و افراد بستگی به نحوة تصمیم گیری درست و صحیح دارد

 

 


در هر حال، تصمیم گیری بهینه با توجه به کمبود منابع و ازدیاد مصارف، جایگاه بخصوصی را  در سازمانها برای خود فراهم نموده است و می توان گفت سازمانی موفق است که دارای یک فرد، با ذوق تصمیم گیری به موقع باشد و سازمانی بر مشکلات فائق خواهد آمد که تصمیمات درست اخذ نماید .

 

 


مدیران دولتی و مقامات سیاسی همواره با تصمیم های مربوط به تخصیص منابع کمیاب روبرو بوده اند و آنچه در سال های اخیر تغییر کرده است عبارت است از میزان کمیابی منابع مبتلا به دستگاههای دولتی تصمیماتی را که مدیران می گیرند موجب رشد، یا ورشکستگی شرکت می شود امکان دارد که این تصمیمات پر خطر و مخاطره آمیز بوده و در محیط نامطمئن گرفته بشوند؛ لذا  نمی توان موفقیت آنها را تضمین کرد معمولاً تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطلاعات چندان روشن نیست و دیدگاهها متناقض یا ضد و نقیض هستند (ال دفت، 1386)