هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بررسی کارآفرینی
2-1 مقدمه 12
2-2- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی 13
2-2-1- سیر تحول تاریخی کارآفرینی 16
2-2-1-1- دوره اول : قرن15 و 16 میلادی « صاحبان پروژه های بزرگ » 17
2-2-1-2- دوره دوم : قرن 17 میلادی « مخاطره پذیری » 17
2-2-1-3- دوره سوم : قرون 18 ، 19و اوایل قرن بیستم« تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد »  17
2-2-1-4- دوره چهارم : دهه های میانی قرن بیستم میلادی « نوآوری »  17
2-2-1-5- دوره پنجم : دوران معاصر  « رویکرد چند جانبه » 18
2-2-2 انواع کارآفرینی 18
2-2-2-1 کارآفرینی مستقل 18
2-2-2-2 کارآفرینی سازمانی 19
2-2-2-3 کارآفرینی شرکتی 19
2-2-2-4  کارآفرینی دولتی 20
2-2-2-5 کارآفرینی از راه دور 20
2-2-2-6 کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی 20
2-2-2-7 کارآفرینی اطلاعاتی 20
2-2-2-8 کارآفرینی زوجی 20
2-2-2-8 کارآفرینی فناورانه 21
2-2-2-9 : کارآفرینی زنان 21
2-2-3 تعریف فرد کارآفرین  22
2-2-4 ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی(روان شناختی ) فرد کارآفرین 23
2-2-5 عوامل موثر بر ظهور کارآفرینان 26
2-2-6 اهمیت و ضرورت کارآفرینی 27
2-2-7 رویکردهای کارآفرینی 28
2-2-7-1 رویکرد شخصی 28
2-2-7-1-1 خصوصیات روانشناختی 28
2-2-7-1-2 خصوصیات جمعیت شناختی 29
2-2-7-2 رویکرد رفتاری (انسان شناسی ) 29
2-2-7-3 رویکرد محیطی (رویکرد  جامعه شناسی ) 29
2-2-7-4 رویکرد اقتصادی 30
2-2-8 پیامدهای کارآفرینی 31
2-2-9 عوامل موثر بر کارآفرینی 32
2-4 پیشینه تحقیقات
2-4-1 مطالعات داخلی 42
2-4-2 مطالعات خارجی 46
2-5 نتیجه گیری 50

 

 

 

2-1مقدمه :
دهکده جهانی در عصر فرا صنعتی سازمان ها را به تأکید بر نوآوری ، خلاقیت ، ریسک پذیری و به طور کلی ، انعطاف پذیری هرچه بیشتر ملزم کرده است . ابعاد رقابت در عصر فراصنعتی نسبت به عصر صنعتی با تغییراتی مواجه بوده است .

 

 

 

سازمان های انعطاف ناپذیری که دارای سلسله مراتب هرمی هستند به خلق ایده های نو تمایلی ندارند ، ورود به بازار های جدید را تهدید تلقی می کنند ، ریسک پذیر نیستند ، میلی به پیش گامی ندارند ، نمی توانند ارتباطات باز و مبتنی بر اعتماد متقابل ایجاد کنند و ازاین رو ، در رقابت با سازمان های کارآفرین با شکست روبرو خواهند شد . نیاز شرکت ها به عمل کارآفرینانه نشأت گرفته از این عامل است که آنها به طور فزاینده ای در یک محیط پویا و پیچیده عمل می کنند که دارای ویژگی های تغییرات سریع ، اساسی و ناپیوسته می باشد که نشان دهنده تمایل کارکنان به عمل کارآفرینانه است .

 

 


( هادیزاده مقدم ، 1388 ) امروزه ، به دلیل فشار مداوم عوامل عمومی و خصوصی ، سازمان ها به فعالیت های ساده و موثر ، بهبود بهره وری و دستیابی به اهداف سازمانی سخت رو آورده اند . توانایی گروه مدیریت عالی به درک فرهنگ و پویایی سازمان ها و رهبری نجات بخش قوی طی دوره های تغییر ، تفاوت بین سازمان های شکست خورده (نا موفق) و سازمان های موفق را به وجود می آورند ( یی فنگ چن  ، 2010 )

 

 

 

با توجه به مفاهیم مذکور این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به بیان مختصری از تعاریف ، اهمیت ، انواع کارآفرینی ، ویژگی های کارآفرینان و ... پرداخته شده است ، همچنین در بخش دوم تعاریفی از انگیزه وابستگی و ابعاد آن بحث شده است و در نهایت در بخش آخر به پیشینه تحقیق که نتایج برخی تحقیقات کارآفرینی می باشد ، آمده است .
 

 

 


2-2- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی :
واژه کارآفرینی در سال 1848 توسط استوارت میل  از فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شد. او کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت ، نظارت ، مهار و خطرپذیری می دانست و عامل اخیر را به منزله عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین در نظر گرفت . ( سهرابی فرد ، 1385) کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت اشاره دارد.

 

 

 

 

این فرآیند نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است . عمل کارآفرینانه به مفهوم پیاده سازی یک ایده ، فرآیند ، محصول ، خدمت یا یک کسب و کار جدید دلالت دارد .عامل کارآفرینانه ، فرد یا گروهی است که مسئولیت شکوفاسازی و به بار نشستن عامل کارآفرینانه را بر عهده می گیرد.