هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش
مدل هاي زيرساخت مديريت دانش
مدل پژوهشي گلد
 مدل یه و لایی و هو
 مدل پژوهشي لي و چويي
فرهنگ سازماني
 ابعاد فرهنگ
اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزمانی
ﻧﻘﺶ و اﻫمیت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ    
 آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 فناوري اطلاعات
 كاركرد هاي فناوري اطلاعات
 ابعاد فن آوری اطلاعات
  منابع انساني
ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
 انگیزه برای تلاش های دانش محور
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ساختار سازمانی
ابعاد ساختار
 ساختار و مدیریت دانش
چارچوب نظري پژوهش حاضر
مدل مفهومی تحقیق
 پيشينه تحقیق
پژوهش های خارجی
 پژوهش های داخلی

 

 


دانش به عنوان منبع اصلی سازمان ها تلقی می شود.چنانچه سازمان ها  بخواهند به مديريت دانش به عنوان يك سرمايه سازماني بپردازند، بايستي عوامل زير ساختي مناسبي را فراهم اورند. پس از نزدیک به سه دهه تحقیق، مدل سازی و پیاده سازی آندر سازمان های بزرگ و کوچک، هنوز یک مقوله سازمان-وابسته است و نمی توان ابتکارها، استانداردها ، مدل ها و بهروش های یکسانی را، که قابل تعمیم به سازمان های پرشماری باشند، در این زمینه یافت.

 

 

 

بنگاه هایی که می خواهند احتمال بقای خود در نیمه نخست قرن بیست و یکم را افزایش دهند، چاره ای جز جدی گرفتن مدیریت دانش ندارند. زير ساخت ها نيروهاي پيش برنده براي استقرار مديريت دانش در سازمان هستند كه نه تنها كاركنان را تشويق به خلق دانش مي كنند بلكه زمينه مناسبي را براي تسهيل در انتقال دانش و تجربيات اعضاي سازمان فراهم مي كنند و اجازه مي دهند دانش سازماني به صورتي منظم و هماهنگ در سراسر سازمان رشد كند. زير ساخت هاي مديريت دانش ساز و كار هايي هستند كه سازمان ها را قادر به كسب،خلق،نگهداري، تسهيم و به كارگيري دانش در سازمان مي كنند.

 

 


زير ساخت هاي مديريت دانش به عنوان ستون فقرات مديريت دانش مورد توجه قرار گرفته اند و تقريبا همه ي سازمانهايي كه مديريت دانش را با موفقيت به كارگرفته اند به نياز و اهميت وجود زير ساختي حمايتگر و اشكار براي پشتيباني از نظام مديريت دانش به خوبي واقفند، لذا اين واقعيت كه كارايي و اثر بخشي كاربرد مديريت دانش در سازمان نيازمند وجود زيرساخت هايي قوي و مناسب است تاييد مي شود.