هدف از این تحقیق بررسی نقش عنصر انسانی در بروز سوانح دریایی با فرمت docx در قالب 95 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه                                                 
 عوامل موثر بر عناصر انسانی
  محاسبات ذهني در افراد                                
 حافظه                                             
  زمان واكنش                                        
  تجسم                                             
   مراقبت                                         
  توجه گزينشي                                        
   استراحت و عملكرد                                    
  استراحت                                         
 مدل‌هاي عملكرد/ هوشياري                                 
 محيط و  استراحت / عملكرد، كاركنان                                                        
 عملكرد در گرما                                     
 خوابيدن در گرما                                     
  عملكرد در سرما                                     
 خوابيدن در سرما                                     
    سر و صدا و عملکرد/ استراحت                                                            
 سر و صدا و عملكرد                                     
 سر و صدا و خواب                                     
  لرزش كشتي                                         
  تكان كشتي                                        
 اثرات كوبه‌اي                                     
  اثرات لرزشي                                     
 اثرات كج شدن                                     
 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت                                
   نواخت شبانه روزي و عملكرد / استراحت                            
 نواخت شبانه روزي                                     
 كمبود خواب و عملكرد                                    
 طول زمان كاري و عملكرد                                 
 كاهش در عملكرد کارکنان                                
  خستگي و فرسودگي تجمعي (انباشتي) جسمي و ذهني                     
  برنامه كار ـ استراحت در فعاليت‌هاي دريائي                        
 سيستم‌هاي با ثبات                                                        
 سيستم‌هاي كاري چرخشي                                 
 ساير روشهاي كار و استراحت                                                  
   سازمانهاي بين المللي و سوانح دريايي                            
  كنوانسيون حقوق درياهای سازمان ملل متحد                         
 كنوانسيون ها و توصيه نامه ها ي سازمان بين المللي كار                     
   كنوانسيون حداقل استانداردها در كشتي هاي تجاري ( كنوانسيون )     
  كنوانسيون جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان  ( کنوانسیون  )        
 توصيه نامه جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان  (کنوانسیون  )        
 اشاعه اطلاعات به مالكان كشتي و دريانوردان                        
 كنوانسيونهاي سازما ن بين المللي دريانوردي                        
 كنوانسيون بين المللي ایمنی جان افراد در دريا ( سولاس )  اصلاحيه های آن    
 كنوانسيون بين المللي خط بار                             
 بررسي، تجزيه و تحليل سانحه دريايي                            
معرفي جامعه آماري و متوليان سوانح دريايي در كشور             
 سازمان بنادر و کشتيراني                 
شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران                        
پيشينه تحقیق                                        
  پايان نامه ها و تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح                    
  بررسي و مطالعه فشارهاي رواني و محيطي و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شركت سايپا    
تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح دریایی و عوامل انساني                
 شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک واحد صنعتی     
 بررسي استرس شغلي دركاركنان شناورهاي بندرنوشهر                 
  ارايه" متدولوژي آناليز حوادث در فرآيندهاي روزانه بنادر و پيشنهاد چارچوب مديريت ايمني در بنادر"    
  پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی              

 

 

 

انسانها در انجام هر نوع فعاليت و كسب و كار نقش محوري ايفا مي كنند. عوامل متعددي وجود دارند كه بر عملكرد افراد تأثير مي گذارند. مطالعه و شناسايي عوامل تأثيرگذار مي تواند در برنامه ريزي و تصميم گيري صحيح برای دست اندرکاران موثر باشد.  يكي از عوامل بسيار مهم و تأثير گذار بر عملكرد فقدان استراحت کافی بویژه کمبود خواب در افرادی که بر روی کشتیها کار می کنند می باشد.

 

 

 

محققين مختلفي در رابطه با اثر خواب برعملكرد ،  تحقيقاتي را به عمل آورده اند. از جمله دو نفر محقق به نامهاي  می و کلاین   در سال1987 در يك محيط نظامي عملكرد شناختي ناشي از دو شب بي‌خوابي را در تعدادي سرباز مورد آزمايش قرار دادند. در اين بررسي ملاحظه شد كه در عملكرد شناختی در كار‌هايي كه انجام آنها براي افراد آشنا بود، كاهشی ملاحظه نشد ولي در خواندن نقشه، رمزگشايي  و رمز گذاري ، ارائه عقيده و نظر، تفكر خلاق و واکنش سريع به یک موضوع خاص که به تمرکز حواس نیاز داشت  ، مشكلاتی جدی مشاهده شد.

 

 


محقق ديگري بنام هسلم  مطالعه وسيعي در مورد گسستگي خواب و تأثير آن بر عملكرد در حيطه فعالیتهای نظامي انجام داد. براي ارزیابی عملكرد و واكنش افراد بر اثر بي‌خوابي و به منظور شناخت حداقل ميزان خواب مورد نياز براي نظامیان برای انجام فعالیتهای کارآمد نظامی، آزمایشاتی صورت گرفت . در يكی از این آزمایشات ميزان خواب نظامیان تحت آزمایش به 3 ساعت در شبانه روز كاهش يافت و در آزمايش هاي مربوط به نقشه خواني و تعيين موقعيت بر روي نقشه، رمز گذاري حافظه كوتاه مدت و دليل سازي منطقي، به عمل آمده در اين بررسي ملاحظه شد كه انجام كارهاي سخت با بيشترين اختلال همراه بوده در صورتي كه كار‌هايي كه خوب ياد گرفته شده بودند كمترين اختلالرا متحمل شدند.

 

 


در يك آزمایش ديگر افراد مورد آزمایش يك دوره 90 ساعته بدون خواب و پس از آن به مدت 6 روز تنها با 4 ساعت خواب در شبانه روز، را گذراندند. در این آزمایش سربازاني كه آزمایش  بر روي آنها انجام شده بود، ابتدا سرحال ارزيابي شدند و عملكرد شناختي در طول اين مدت و همچنین در ساير امور نظامي مانند شليك گلوله، خوب ارزيابي شدند،ولی پس از يك شب بي‌خوابي در بيشتر امور از جمله در استدلال منطقي و رمز ‌گشائي كاهش عملكرد مشاهده شد : هم‌چنان كه دوره بی خوابی خواب ادامه مي‌يافت، دستورات داده شده از نظر آنها،  شفافيت كمتري برخوردار می شوند و سربازان تحت آزمايش دارای درك نادرستي از فرامين بالا دستها شدند.

 

 

 

در ساعات اوليه صبح، سربازان تحت آزمايش دچار سردرگمي مي‌شدند و بطور غير منطقي رفتار نا‌مشخص و غير قابل پيش‌بيني از خود نشان مي‌دادند. تنها پس از استراحت و خواب 4 ساعته علامت بهبود در عملكرد مشاهده شد و پس از خوابيدن در 2 شب ديگر عملكرد آنان بين به میزان 80 تا 100 درصد به حالت طبیعی نزديك شد.