هدف از این تحقیق بررسی مدیریت ریسک و انواع ریسک با فرمت docx در قالب 89 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعريف ریسک
 تقسيم بندي ريسك¬ها
مدیریت ریسک
چرا باید ریسک مدیریت شود؟
انواع ریسک
دارایی¬های در معرض ریسک شرکت¬ها
سولات اساسی ریشه¬های عدم قطعیت
مدل¬های مدیریت ریسک
مدل SHAMPU 
مدل ALARM
مدل PRMA 
مدل  PMBOK
مدل PRAM
مدل GSmith
مدل  Leach
مدل Pritchard
مدل Boehm
مدل Fairley
مقایسه مدل¬ها
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد  PMBOK 
 برنامه¬ریزی مدیریت ریسک
 شناسایی ریسک¬ها
فهرست دسته های متداول ریسک
ابزار و تکنیک¬های فرآيند شناسایی ریسک¬ها
ابزارهای شناسایی ریسک¬های پروژه
استفاده از ساختار شکست ریسک¬ها
استفاده از چکلیست¬ها
استفاده از روش¬های کتابخانه¬ای و بررسی مستندات (جستجوهای کتاب¬ها، مقالات، متن¬های علمی و تجارب کسب¬شده و ) 
استفاده از روش های ایده پردازی گروهی
 تکنیک طوفان فکری
روش گروه اسمی یا گروه کاغذی
تکنیک دلفی
استفاده از قضاوت کارشناسانه خبرگان، متخصصین و کارکنان درگیر در پروژه
تجزیه و تحلیل  قوت، ضعف، فرصت، تهدید ( SWOT )
تکنیک¬های نموداری 
 نمودرهای وابستگی 
نمودار علت و معلولي يا استخوان ماهی
نمودار جریان فرآيند سیستم 
نمودار میدان نیرو  
از کدام روش یا تکنیک برای شناسایی ریسک استفاده شود؟
نتایج ثبت فرآيند شناسایی ریسک¬ها
تجزیه و تحلیل کیفی ریسک¬ها
عوامل موفقیت در فرآيند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
تکنیک¬های تحلیل کیفی ریسک¬ها
ارزیابی میزان اثر يك ریسک روی اهداف اصلی پروژه 
ارزیابی کیفی احتمال و شدت اثر ریسک
تعیین موقعیت کیفی در ماتریس احتمال و شدت تاثیر
ارزیابی کیفی داده¬های ریسک
طبقه¬بندی ریسک¬ها
قضاوت خبرگان
خروجی های تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
تجزیه و تحلیل کمّی ریسک¬ها
عوامل مهم موفقیت در فرآيندتجزیه و تحلیل کمّی ریسک
ارتباط بین ریسک¬ها در تجزیه و تحلیل کمّی ریسک
تکنیک¬های تحلیل کمّی ریسک
تحلیل فراوانی برای محاسبه احتمال وقوع ریسک
تحلیل ارزش پولی مورد انتظار (EMV)
استفاده از آنالیز درخت تصمیم
استفاده از آنالیز شبکه های پرت و گرت
استفاده از شبیه سازی  
تعیین موقعیت در ماتریس احتمال و شدت تاثیر
قضاوت خبرگان
خروجی¬های تجزیه و تحلیل کمّی ریسک
برنامه¬ریزی واکنش به ریسک
عوامل مهم موفقیت در فرآيند برنامه¬ریزی پاسخ به ریسک
 ماتریس SWOT برای استخراج انواع استراتژی¬ها
 استراتژی¬های واکنش به ریسک
 اعمال استراتژی های پاسخ به ریسک کلی پروژه
 خروجی های برنامه واکنش به ریسک
 پایش و کنترل ریسک¬ها
 عوامل مهم موفقیت در فرآيند پایش و کنترل ریسک¬ها
 ابزارها و تکنیک های پایش و کنترل ریسک
 ارزیابی مجدد ریسک
 ممیزی ریسک¬ها
 تحلیل واریانس و روند
 سنجش فنی عملکرد
 تحلیل ذخیره
 ثبت نتایج فرآيند پایش و کنترل ریسک
اهداف کلی شناسایی ریسک
تکنیک¬های تحلیل کیفی ریسک¬ها
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد 
منابع
                        

 

 


بر طبق تعریف PMI ریسک رویدادی نامطمئن یا موقعیتی که اگر اتفاق بیافتد، بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه¬ای از آن حاصل خواهد شد. هیمز بیان می¬دارد که: شرایط ریسک به صورت شرایطی تعریف می¬شود که در آن شرایط پیامدهای بالقوه می توانند به وسیله توزیع های نسبتاً معروف احتمال بیان شوند.

 

 


پریت¬چارد نیز دو تعریف از ریسک ارائه می¬دهد؛ اولي "تاثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیرقطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تاثیر بگذارند" و دومي "میزان قرارگرفتن در معرض رویدادهای منفی و پیامدهای محتمل این رویدادها. این رویدادها به وسیله سه فاکتور (معروف به فاکتورهای ریسک) توصیف می¬شوند : رویداد ریسک، احتمال ریسک و مقداری که در معرض خطر بوده است."