هدف از این تحقیق بررسی تفکر و فرایندهای شناختی در افراد با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تفکر

2-11-1. کارکردهای اصلی تفکر

2-11-2. راهبردهای تفکر

2-12. اعمال و کارکردهای شناختی

2-13. اعمال و کارکردهای فراشناختی

2-14. انگیزه

2-15. طبقه‌بندی بلوم از اهداف آموزشی

2-15-1. حوزه‌ی شناختی

2-15-2. حوزه‌ی عاطفی

2-15-3. حوزه‌ی روانی ـ حرکتی

2-16. اصول حاکم بر برنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی

2-17. اهداف مشترک برنامه‌ی درسی فارسی با دیگر بررنامه‌های درسی

2-18. هدف‌های کلی بنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی

2-19. فلسفه‌ی وجودی ماهیت و ساختار ماده‌ی درسی

2-20. اهداف کلی برنامه‌ی درس فارسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم

2-21. پیشینه‌ی تحقیق

2-21-1. سوابق مرتبط

منابع

 

 

 

با اندیشه و تفکر می­توان روابط بین پدیده­ها را کشف کرد و به تولید دانش و معرفت پرداخت. تفکر خود به خود پرورش نمی­یابد بلکه مستلزم آموزش و تمرین است و برای تفکر باید عوامل و شرایط مناسبی فراهم باشد. شناخت دقیق و صریح مفاهیم، ماهیت و ابعاد تفکر در فرآیند یادگیر و حل مسئله تأثیر بسزا دارد با توجه به هدف تحقیق لازم است تا به مقوله تفکر اشاره شود.

 

 

 

تفکر مستلزم دستکاری و انتقال اطلاعات موجود در حافظه است. این موضوع اغلب با شکل دادن به مفاهیم، استدلال، تفکر انتقادی و حل مسئله همراه است. تفکر اصطلاحی است که برای همه شناخته شده است و آن را به کار می­برند اگر چه ممکن است برداشت درستی در کتاب چگونه فکر می­کنیم درباره­ی مفهوم تفکر می­گوید: علمی است که در آن واقعیت موجود، موجب تأیید یا تولید واقعیت­های دیگر می­شود، یا روشی است که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته پایه­گذاری می­گردد. با بررسی تعاریف مختلف می­توان نتیجه گرفت که تفکر در مفهوم وسیع کلمه به معنای جستجو شعور و آگاهی است؛ شعوری که نه تنها معطوف به دستیابی به معرفت وجود و ارزشیابی آن است بلکه معطوف به تولید معرفت جدید نیز هست.