هدف از این تحقیق بررسی نابرابری های آموزشی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

انواع نابرابری های آموزشی

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشی

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی

2-1-3-3-1-فرصت ها

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی

ب) تمرکززدایی

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم

2-1-3-3-2-تهدیدها

الف) افزایش شکاف دیجیتالی

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی

ج) تمرکزگرایی

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیكاری عمومی

منابع

 

 

 

محققان معتقدند برای بررسی برابری فرصت های آموزشی ابتدا باید نابرابری های آموزشی را مورد کنکاش قرار داد. نابرابری های آموزشی و عدالت آموزشی ، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه ، واقعیتی به نام میزان دسترسی دانش آموزان و لازم التعلیمان طبقات ، جنسیت ها ، نژادها ، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل ، تعریف می کنند . به عبارت دیگر ، افزایش هر روی سکه ، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد . با این وصف ، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند ، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد .

 

 

 

 این ضرورت ، به عنوان یک حرکت اصلاحی ، همواره مورد توجه صاحب نظران و دست اندرکاران آموزشی کشورهای گوناگون بوده است . چرا که نابرابری فرصت های آموزشی ، از یک سو می تواند موجب ایجاد زیان های درون سیستمی ، مانند افزایش افت تحصیلی شود و از سوی دیگر ، نظام اجتماعی را دچار بحران کند (دهقان، 1383: 42).