هدف از این تحقیق بررسی جنبش اجتماعی و ویژگی های آن در منطقه خاورمیانه با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم و تاریخچه

2-1-1تعاریف مفاهیم

-1-1-1جنبش های اجتماعی

2-1-1-2 تقسیم بندی جنبش های اجتماعی

2-1-2 تاریخچه مطالعات جنبش های اجتماعی

2-1-3 ویژگی جنبش ها در خاورمیانه

2-1-4 رابطه میان جامعه و حكومت

2-1-5 جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در جنبش ها

2-2 پیشینه نظری

2-2-1 نظریه قیام علیه تحقیر

2-2-2 نظریه ساقه های زیر زمینی

2-2-3 نظریه ییشروی آرام

2-2-4 نظریه زندگی به مثابه سیاست

2-2-5 نظریه موج چهارم دموكراسی

2-2-6 نظریه طبقه متوسط فقیر

2-3 پیشینه تجربی

منابع

 

 

 

جنبش اجتماعی در اصطلاح دانش جامعه شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تامین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارجاز حوزه ی نهاد های رسمی است. (aporta,2006:1، به نقل از اقارب پرست ) اندازه جنبش اجتماعی بستگی به تعداد اعضای آن جنبش دارد؛ جنبش های اجتماعی کوچک، جنبش هایی هستند که اعضای آن ها کمتر از 100 نفر است. جنبش های اجتماعی بزرگ، جنبش هایی هستند که هزاران یا میلیون ها نفر را در برمیگیرند. بعضی از جنبش ها در چارچوب قوانین جوامعی فعالیت میکنند که در آن حضور دارند؛ درحالیکه جنبش های دیگر به صورت گروههای غیرقانونی یا زیرزمینی فعالیت میکنند. این جنبش ها، مبارزه ای کمتر سازمان یافته اما مداوم در حمایت از یک هدف اجتماعی است که نوعاً برای انجام یا برای بازداشتن از انجام تغییرات در ساختار یا نظام ارزش های جامعه پدید می آید. گرچه جنبش های اجتماعی از نظر حجم و گستره متفاوت هستند، اما همه آن ها خصلتی جمعی دارند، یعنی اینکه نتیجه گردهمایی کمابیش همزمان گروه هایی از مردم هستند که روابطشان نه از طریق قواعد و رویه های رسمی بلکه عمدتا ً از طریق داشتن چشم انداز خاصی درباره جامعه تعریف میشود.