هدف از این تحقیق بررسی نقش رسانه ها در شکل دهی تصور بدن با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شكل دهی تصور بدن  

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم 

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن

2-3-1-3. تصور از بدن

2-3-1-4. جراحی زیبایی

2-3-1-5. مد

2-3-2. بررسی نظریات مرتبط با بدن

2-3-2-1. اروینگ گافمن

2-3-2-2. برایان ترنر

2-3-2-3. آنتونی گیدنز

2-3-2-4. ژان بودریار

2-3-2-5. پی یر بوردیو

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن

2-3-2-7. میشل فوكو

2-3-2-8. سینوت

 

 

 

بدن یک هستی زیست شناختی و روان شناختی صرف نیست، بلکه پدیده ای است که به صورت اجتماعی ساخته و پرداخته می شود ( کرگان،2006: 3، کریگر و اسمیت،2004: 941 به نقل از کوهی،1390: 59). توجه به بدن، همزمان با توجه به مفهوم خود در جامعه شناسی بوده است چرا كه بدن بخشی از خود یا قرارگاه و حامل خود است (آزاد ارمكی وچاوشیان،133:1381). در سالهای اخیر نظریه پردازی در این خصوص روند شتابانی گرفته است.

یاری و یول (2010). ترنر (1996) بنیانگذار جامعه شناسی بدن در کتاب "جامعه و بدن"  توجه به زیبایی و جوانی در رسانه‌های جمعی، افزایش علاقه به جوانی و تلاش برای حفظ و تداوم آن در سالهای غیر جوانی، مدیریت بدن نظیر رژیم های غذایی، جراحی های زیبایی، ورزش بدنسازی و آیروبیک را عوامل گسترش توجه دانشمندان در پژوهش ها حوزه ی بدن به مثابه امر اجتماعی و نه زیستی و روانی معطوف کرده است از آنجا كه مفهوم بدن و معنای آن به طور كلی مفاهیم زیبایی و به تبع آن آرایش و در نهایت جراحی را در برمیگیرد.