هدف از این تحقیق بررسی آموزش ضمن خدمت با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 مبانی نظری آموزش ضمن خدمت    
 کلیات آموزش کارکنان    
 تفاوت آموزش و توسعه    
 مشکلات آموزش کارکنان    
 دلایل عدم آموزش در برخی از سازمانها    
 ترس از آموزش    
 ترس از هزینه های آموزشی    
 مشکلات آموزش    
 تغییرات ناشی از آموزش    
 انتقال اطلاعات    
 ایجاد نگرشهای مثبت    
 پرورش مهارتها    
 تغییرات رفتاری    
 اجرای راهبرد آموزش    
 اولویتهای آموزشی    
  کمیت و کیفیت آموزشی      
 آموزشهای بلند مدت و میان مدت    
 آموزشهای درون یا برون سازمانی    
 محیط پیرامون آموزش    
 خط مشی های آموزش    
 اهداف آموزش    
 اهداف سطح یک ( هدفهای کلی آموزش )    
 اهداف سطح دو ( هدفهای دوره های آموزشی )    
 اهداف سطح سه ( اهداف رفتاری دوره )    
 اهداف سطح چهار ( اهداف ارزشیابی عملکرد )    
 انواع دوره های آموزش کارکنان    
 آموزشهای قبل از خدمت    
 آموزشهای بدو خدمت ( توجیهی )    
 آموزشهای ضمن خدمت (بعد از ورود به خدمت)    
 آموزش ضمن خدمت    
 انواع آموزش ضمن خدمت کارکنان    
 آموزشهای شغلی    
 آموزشهای تکمیلی    
 آموزشهای ارتقایی    
 آموزشهای تعالی سازمان    
 آموزشهای آمادگی برای دوران بازنشستگی    
 آموزش مدیران ( بهبود مدیریت )    
 مبانی واهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان    
 اصول آموزش ضمن خدمت    
 فعال بود یادگیرنده    
 احترام به یادگیرنده    
 اصل تناسب    
 اصل تداوم    
 اصل مسأله – محوری    
 اصل استقال یادگیرنده    
 اصل یادگیری متقابل    
 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان    
 هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان    
 افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان    
 کاهش حوادث و ضایعات کاری    
 بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان    
 کمک به تغییر و تحولات سازمانی    
 انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی    
 تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان    
 پیشینه تحقیق    
 مدل مفهومی تحقیق    

 

 


هر سازمان اعم از دولتی یا خصوصی ، با توجه به تغییراتی که در اهداف ، فرآیندها و الگوها صورت       می گیرد ، نیاز به تغییر و تحول دارد البته تحول نیازمند ابزار است و هنگامی این تحول صورت می گیرد که در ابعاد ساختاری و نیز ابعاد رفتاری ، تغییراتی مثبت ایجاد شود . آموزش کارکنان راهی مطمئن برای استقرار و پیاده کردن اهداف کلی و راهبردهای سازمان است . تغییرات سریع فناوری و بهبود مداوم محصولات و رقابت بی پایان ایجاب می کند که سازمانها پی در پی سطح توانییای منابع انسانی خود را ارتفا بخشند . در نتیجه در سراسر جهان بودجه قابل توجهی صرف آموزش کارکنان می شود .

 

 

 

مثلاً در امریکا « کارفرمایان بخش خصوصی در سال 1995 بیش از 555 میلیارد دلار صرف آموزشهای رسمی نمودند ، یعنی سرانه هزینه آموزشی هر کارمند در سال 569 دلار بوده است در سال 20001 این  رقم برای هر کارمند به 677 دلا رسید ».