هدف از این تحقیق بررسی سلامت سازمانی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 سلامت سازماني
تاريخچه سلامت سازماني
سازمان سالم
اصول اساسي سازمانهاي سالم
تعاريف سلامت سازماني
ابعاد،مولفه ها واجزاءسلامت سازماني
 شاخص هاي سلامت سازمان
ارزيابي سلامت سازماني
 مهمترين عوامل درايجادوحفظ سلامت سازماني
مديريت ورهبري درسلامت سازماني
پيشينه تحقيقات
نتیجه گیری

 

 


اصطلاح "سلامت سازماني" نخستين بار در سال 1969 توسط مايلز در مطالعه جو سازماني مدارس به کار برده شد. از نظر مايلز سلامت سازماني به وضعي فراترازاثربخشي كوتاه مدت سازماني دلالت داشته و به مجموعه اي ازخصايص نسبتاًپردوام اشاره مي¬کندوعبارت است ازدوام وبقاي سازمان درمحيط خود، سازگاري باآن وارتقاءوگسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر اين اصطلاح كه نخستين بار براي بيان جنبه¬ي تداوم و بقاي سازمان مورد استفاده قرار گرفت.