هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ و فرهنگ سازمانی با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 فهرست مطالب
فرهنگ و فرهنگ سازمانی
2-1- مقدمه10
2-2- مفهوم فرهنگ11
2-3- تعاریف فرهنگ11
2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی11
2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی15
2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی17
2-7 - سطوح فرهنگ سازمانی17
2-8 - راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی20
2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی21
2-9- مدل های فرهنگ سازمانی22
2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL)22
2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ)23
2-9-3- مدل مک کندی (7s)23
2-9-4- مدل شاین24
2-9-5- مدل کندی     24
2-9-6- مدل کوئین و مک گارس 25
2-9-7- مدل جفری سانی فیلد26
2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی27
2-9-9- مدل کرت لوین27
2-9-10- الگوی لیت و استرینگر28
2-9-11- دیدگاه بارون و الترز29
2-10- معیارهاي ارزیابی طبقه بندي هاي فرهنگ سازمانی29
2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن30
2-10-2- قابلیت به کارگیري روش هاي مختلف تحقیق (کمی/کیفی)30
2-10-3- توانایی درك تغییرات فرهنگی30
2-10-4- برخورداري از چارچوب مفهومى31
2-10-5- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها31
2-10-6- شناسایى ویژگی ممتاز31
2-10-7- مدل دنیسون32
2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران34
2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر34
2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی36
2-11-3- طبقه بندی رکس36
2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی37
2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز37
2-11-6 - طبقه بندی دیل و کندی39
2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری40
2-11-8- طبقه بندي هافستيد41
2-12- گونه شناسی هاي فرهنگ سازمانی43
2-12-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین   44
2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی45
2-13- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین46
2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)48
2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)48

 

 


اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمان بر کسی پوشیده نیست. این رهگذر  سازمان ¬¬های پویا و زنده جهانی به موقعیت¬ های بی نظیری دست یافته اند. در کشور¬ ما با وجود فرهنگ کهن و مواریث تاریخی به این موضوع اهمیت کافی داده نشده و مطالعات لازم در این زمینه صورت نگرفته است. مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند در جهت ایجاد ارزش ¬های فرهنگی مؤثر که متعهدانه از سوی اعضا دنبال شود، کوشش کنند.

 


 بنابراین مدیران تنها از فرهنگ پیروی نمی ¬کنند، بلکه یکی از  نقش ¬های مؤثر آنان وضع ارزش های فرهنگی مناسب است که با توجه به اهمیت نحوه رویارویی با تغییرات محیط از تنش ¬های بسیار مهم آنان محسوب می ¬شود.

 

 

وجود فرهنگ سازمانی منعطف که تغییرات را به خوبی مورد حمایت قرار دهد و همواره سازمان را در حالت رقابت موفق نگه دارد، برای کاویدن، فهمیدن و خلق دانایی مورد نیاز سازمان و اشاعه آن در میان کارکنان ضروری به نظر می -رسد. زیرا فرهنگ سازمانی هویت و اشاعه آن در میان کارکنان ضروری به نظر می¬رسد و فرهنگ سازمانی، هویت و شخصیت هر انسان است و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل می ¬کنند. 

 

 

 

فرهنگ سازمانی ایستا و غیر منعطف می¬توانند اشتباهات جبران ناپذیری را موجب شوند. همچنان که بی توجهی به دانش جدید می ¬تواند سازمان¬ ها را از مزیت رقابتی محروم کند. در این فصل ابتدا به مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی وانواع آن از دیدگاه های مختلف پرداخته می¬شود. سپس عملکرد مالی و نظریه های مربوط به آن بیان می¬ گردد و در انتها تحقیقات و پژوهش های انجام شده در گذشته و حال در ایران و خارج از ایران آورده شده است.