هدف از این تحقیق بررسی ریسک با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
ریسک
فصل 2- مبانی نظری تحقیق10
2-1 مقدمه 12
2-2- مفهوم ریسک و مدیریت آن 12
2-3- انواع ریسک  15
2-3- ریسک تجاری  15
2-3-2 - ریسک غیر تجاری  16
2-3-3- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک 16
2-4- انواع ریسک های مهم17
2-4-1- ریسک اعتباری 17
2-4-2- ریسک بازار18
2-4-3- ریسک نرخ ارز18
2-4-4- ریسک عملیاتی 18
2-4-5- ریسک نقدینگی19
2-4-5-1- ریسک تقدینگی دارایی19
2-4-5-2- ریسک نقدینگی تامین مالی19
2-4-6- ریسک قانونی  20
2-4-7- ریسک نرخ بهره 21
2-4-8- ریسک کشوری21
2-4-9- ریسک دولت 21
2-4-10- ریسک انتقال21
2-4-11- ریسک قیمت21

 


ريسك  جزئي جدائي ناپذير از زندگي بشر مي باشد و زندگي امروز در حالي ادامه مي يابد كه شرايط عدم اطمينان  بر كليه امور، به علل مختلف تصميم گيري را به كلي متحول ساخته است. همه افراد به نحوي با مفهوم ريسك آشنائي دارند و اذعان مي كنند كه كليه شئونات زندگي با ريسك مواجه است. ريسك در زبان عرف عبارت است ازخطري كه به علت عدم اطمينان در مورد حادثه اي در آينده پيش مي آيد، و هر چقدر اين عدم اطمينان بيشتر باشد اصطلاحاً گفته مي شود ريسك زيادتر است. 

 

فرهنگ وبستر ( 1981) ريسك را  ‹‹ در معرض خطر قرار گرفتن ›› تعريف كرده است. فرهنگ هيلدرس (1988) نيز ريسك را ‹‹ زبان بالقوه سرمايه گذاري كه قابل  محاسبه است›› مي داند. گاليتز ( 1996) ريسك را هرگونه نوسانات در هر گونه عايدي مي داند. تعريف مذكور اين مطلب را روشن مي كند كه تغييرات احتمالي آينده براي يك شاخص خاص چه مثبت و چه منفي ما را با ريسك مواجه مي سازد. بنابراين امكان دارد تغييرات ما را منتفع سازد.

 

 

اولين بار هري ماركويتز (1952) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی  را برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را ‍‹‹انحراف معیار چند دوره ای یک متغییر›› تعریف می کند.در دیدگاهی دیگر هیوب (1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. بنابراین اجماع کلی بر تعریف ریسک اقتصادی وجود ندارد، اما می توان دو دیدگاه کلی برای آن ارائه کرد.

 


ریسک در یک معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عواملی است که هر یک به سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. به همین علت و با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف ریسک به دو دسته کلی تقسیم می شود: دسته اول مربوط به ریسک بازار سرمایه است که در این حالت با توجه به ماهیت مالی متغییرها، سعی بر کنترل آن است ( مانند ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک نیروی انسانی و ...).

 

 

البته این تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست زیرا ریسک غیر مالی ( بازار محصول) بر ریسک های مالی ( بازار سرمایه) تاثیر زیادی دارند. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغییرهای مالی می گردند. مثلاً ریسک سیاسی ( ریسک غیر مالی) به راحتی به تغییرات نرخ ارز و در نتیجه ریسک نرخ ارز ( ریسک مالی) منجر می شود .