هدف از این تحقیق بررسی پیش بینی بازارهای مالی و سرمایه گذاری با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
پیش بینی بازارهای مالی و سرمایه گذاری
- 2-2- پيش بيني 16
- 2-2-1- روش هاي پيش بيني کيفي 16
- 2-2-2- روش هاي پيش بيني کمي 16
- 2-2-3- انتخاب روش پيش بيني 16
- 2-2-4- روش بنيادي 17
- 2-2-5- روش پيش بيني سري هاي زماني کلاسيک 18
- 2-2-6- روش هاي تکنيکال يا فني 19
- 2-5- پيشينه موضوع 47
- 2-5-1- بررسي کارآيي‌يا عدم کارآيي بازار 47
- 2-5-2- امکان سنجي بکارگيري شاخص‌هاي تحليل تکنيکال در پيش‌بيني روند قيمت سهام 48
- 2-5-3- مروري بر پژوهشات صورت گرفته در زمينه پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي و مالي با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند 49
- 2-5-3-1- پژوهشات داخلي 49
- 2-5-3-2- پژوهشات خارجي 52

 

 

2-2- پيش‌بيني
پيشگويي شرايط و چگونگي رخداد حوادث در آينده را پيش‌بيني مي گويند و چگونگي انجام اين عمل پيش‌بيني کردن ناميده مي‌شود(الواني، 1388). پيش‌بيني از دو روش کيفي و کمي امکان پذير است. 

 

 

2-2-1- روش‌هاي پيش‌بيني کيفي
جهت پيش‌بيني وقايع با روش‌هاي کيفي، به طور کلي از نظرات و عقايد متخصصين استفاده مي‌شود. چنين روش‌هاي پيش‌بيني معمولا وقتي داده‌هاي زماني مربوط به گذشته اصلا وجود ندارد و‌يا کم و در دسترس نيستند، به کار مي روند و همچنين براي پيش‌بيني تغييرات الگوي داده‌هاي زماني به کار مي روند(رعيتي شوازي،1385).


 

 

2-2-2- روش‌هاي پيش‌بيني کمي
مدل‌هاي پيش‌بيني کمي شامل مدل‌هاي تک متغيري و مدل‌هاي علّي مي‌باشد. مدل تک متغيري، مدلي است که تنها بر اساس ارزش مقادير گذشته‌يک سري زماني، مقادير آتي سري زماني مزبور را پيش‌بيني مي نمايد. در اين مدل جهت رسيدن به الگويي براي داده‌ها، داده‌هاي مربوط به گذشته مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد، سپس با اين فرض که الگوي به دست آمده تا آينده ادامه خواهد داشت، جهت پيش‌بيني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

 

 

مدل‌هاي علّي پيش‌بيني، مستلزم اين مي‌باشند که متغيرهايي که با متغير مورد نظر جهت پيش‌بيني در ارتباط هستند، شناسايي شوند. با پي بردن به اين ارتباط، مدل آماري ما بسط مي‌يابد و سپس مدل آماري فوق جهت پيش‌بيني متغير مورد نظر به کار برده مي‌شود(رعيتي شوازي،1385).

 

 


2-2-3- انتخاب روش پيش‌بيني
انتخاب روش‌هاي پيش‌بيني تحت تاثير عواملي مانند شکل مطلوب پيش‌بيني، افق دوره و فاصله پيش‌بيني، الگوي داده‌ها، دقت مطلوب، هزينه پيش‌بيني، در دسترس بودن داده‌ها، سهولت عمل و فهم پيش‌بيني مي‌باشد. اولين عامل در انتخاب روش پيش‌بيني، شکل مطلوب آن مي‌باشد که به طور مثال آيا پيش‌بيني نقطه اي کفايت مي‌کند‌يا اين که پيش‌بيني فاصله‌ي مورد نياز است.

 

 

بعضي روش‌ها به طور نظري پيش‌بيني‌هاي فاصله اي درستي تشخيص مي دهند و برخي ديگر تشخيص نمي دهند. دومين عامل، دوره و چارچوب زماني پيش‌بيني مي‌باشد که پيش‌بيني‌ها براي‌يک مقطع زماني به صورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و ساليانه صورت مي‌گيرد. اين مقطع زماني چارچوب‌يا افق زماني ناميده مي‌شود(رعيتي شوازي،1385). در ادامه به توضيح سه روش مرسوم در پيش‌بيني‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته مي‌شود.