هدف از این تحقیق بررسی ارتباط دوسویه فرهنگ و تلفن همراه با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ارتباط دو سویه فرهنگ و تلفن همراه به عنوان یك فن آوری

نظر کارشناسان

فهرست منابع

 

 

   امروزه هیچ ابزار فرهنگی ای به اندازه تلفن همراه نشانگر قدرت نبوغ و در عین حال مخرب فن آوری نوین نیست. در اغلب جوامع اروپایی و آسیایی و حتی كشورهای جهان سوم، تلفن همراه عمدتا به عنوان عضو لاینفك محسوب می شود. فن آوری در مفهوم جامع خود در سطح دانایی ها و نیازهای فطری انسان نمی گنجد. بنابراین هر فن آوری جدیدی كه پا به عرصه ی ظهور میگذارد نه تنها از نظام باورها و عقاید و فرهنگ افراد یك جامعه فاصله دارد بلكه از خود نظام فن آوری نیز فاصله دارد. زیرا برای مقوله فن آوری نمیتوان قوانین مستحكم و همگانی ای كه در خور هر فن آوری ای باشد صادر كرد.

 

 

 

 بنابراین هر فن آوری جدیدی نیازمند تفكر در زمینه اصالت وجودی آن در حوزه فن آوری و همچنین تفكر در زمینه چگونگی تطبیق آن در نظامهای گوناگون انسانی است. حال چگونه می توان فن آوری را كه به سختی قائم به ذات خود است، در خدمت نظامهای مختلف اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف در آورد؟در رابطه با تلفن همراه به عنوان یك فن آوری همه گیر و گسترده نیز این سوال مطرح خواهد بود. به طور حتم تاîثیر این رسانه در كشورهای اروپایی با تاثیر آن در كشورهای آسیایی متفاوت است. بنابراین باید سعی در برقراری نوعی آشتی بین لجام گسیختگی فناوری و اصالت فرهنگی و باوری كرد. این فرایند آشتی در واقع همان فرهنگ سازی است. حال چگونه میتوان در استفاده از تلفن همراه فرهنگ سازی كرد؟ برای پاسخ به این سوال اول باید تعریفی مرتبط از فرهنگ ارائه كرد:

 

 

 

    فرهنگ در واقع مجموعه ای از هنجارها، باورها و ارزشهای مشترك است كه نظام اجتماعی یك كشور حول محور آن میچرخد. در كشورهای آسیایی از قبیل ایران، مقولهی فرهنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا در نظام اقتصادی و اجتماعی این كشورها، باورهای عموم و ارزشهای اخلاقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین عواقب مضر ناشی از تناقض فن آوری و فرهنگ در اینگونه كشورها بیشتر محسوس خواهد بود. از جمله عواقب این تناقض، تغییر عادات و سنن فرهنگی این گونه جوامع به شكل نا به هنجاری است.

 

 

 

    گونا گونی فرهنگهای مختلف در جوامع مختلف از آنجا ناشی میشود كه انسانها قادر به تفكر انتزاعی هستند. این تفكر انتزاعی منجر به تفكر در مورد آینده و نیازهای آتی میشود. برای مثال انسانها در مورد چگونگی زندگی در مناطق مختلف می اندیشند. قطعا زندگی در یك منطقه ساحلی با زندگی در بیابان تفاوت بسیاری دارد. پس این نوع واكنشها در رابطه با محیط، به نوع محیط بستگی دارد. محیطهای مختلف با توجه به نیازهای مختلف، فرهنگهای خاص خود را گسترش می دهد و این فرهنگهای متفاوت اهداف مختلفی را برای جوامع مختلف فراهم كرده است كه این اهداف به نوبه خود موجب نیازهای مختلف و در حیطه آن نو آوری و در پاسخ به آن نیازها شده است.

 

 

 

بنابراین تقابل فناوری و فرهنگ همیشه وجود داشته است. حال سوالی كه مطرح میشود این است كه آیا فناوری بر وی فرهنگ تاثیر میگذارد یا فرهنگ بر رویفناوری ؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت فناوری و فرهنگ رابطه ای متقابل و وابسته به هم دارند (مورفی، 2008). بدین معنی كه فناوری فرهنگ را تغذیه می كند و فرهنگ نیز به فناوری مشروعیت می بخشد. بنابراین این دو مقوله با هم واز هم رشد میكنند و پیوسته بر روی هم تاثیرات فراوانی می گذارند.