هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و نظرات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

5-2سرمایه اجتماعی

1-5-2 موضوع وقلمروسرمايه اجتماعي

2-5-2نظریه پردازان سرمایه اجتماعی

1-2-5-2 اوستروم

2-2-5-2 بورديو

1-2-2-5-2 تبدیل سرمایه ها

3-2-5-2 رابرت پاتنام

4-2-5-2 فرانسيس فوكوياما

5-2-5-2 جيمزساموئل كلمن

6-2-5-2 فلورا(1999)

7-2-5-2 لاک لی

منابع

 

 

درفرایند جهانی مدرنیته وصنعتی شدن،اجتماعات بشری از صورت های سنتی وساده با تقسیم کارابتدایی،که افراد دارای عقاید مشترک وروابط چهره به چهره هستند به جوامع مدرن با ساختاری پیچیده وتقسیم کار سازمان یافته تغییر کرد.بنا بر نظر دورکیم در دنیای مدرن امروزی ،انسجام ناشی از تقسیم کار پیچیده عامل تداوم جوامع است ودر کنار آن فردگرایی مفرط وزندگی اتم واره موجب افول هویت های جمعی وارزشهای مشترک شده است در این جوامع در حالی که پایه های اخلاقی سنتی سست گردیده ،پیوندهای اخلاقی دیگری که برای تداوم وپایداری حیات جمعی به آنها نیاز داریم  شکل نگرفته است.

 

 

 

در این شرایط متغیر که نیاز به وجود یک انضباط تازه پیوندهای جدید بیش از پیش احساس می شود،وجود هنجارهای اعتماد بخش وشبکه های اجتماعی ،بستر مناسبی فراهم می سازد تا مردم به همکاری واعتماد پذیری بیشتری تشویق شوندو آنها را در راه دستیابی به اهدافشان کمک نماید .انسانها که عموما تمایل دارند ارزشهای مشترکی با سایر اعضای جامعه داشته باشند ،از طریق گسترش شبکه ها وبرقراری کنش های اجتماعی مبتنی بر هنجارهای مشترک نوعی دارایی را تشکیل می دهند که می توان آن را به عنوان سرمایه مورد ملاحظه قرار داد .سرمایه اجتماعی شامل منابعی از قبیل اطلاعات ،افکار ،هدایت ،فرصت های تجاری،سرمایه مادی ،قدرت ونفوذ ،حمایت های روحی ،رضایتمندی ،اعتماد وتعاون هستند که افراد از طریق شبکه های اشخاص وشبکه های کسب وکار به آن دست پیدا می کنند.(رستمی،1388)

 

 

 

مفهوم سرمایه اجتماعی رانخستین بار در سال 1920 شخصی به نام هنی فن به کاربرد وپس از نیم قرن تاخیر مجددا ً در سال 1960 جین جانکوب به دلیل زندگی  در شهرهای بزرگ آمریکا مشاهده شهروندان آمریکایی  پرداخت .به دنبال او در دهه 1970گلن لوری منتقد وایوان  لایت جامعه شناس این واژه را برای شناسی مفاهیم مفید اجتماعی وتوسعه سرمایه انسانی وتوصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار بردند. (حسینی، 1386:108)