هدف از این تحقیق بررسی بودجه ريزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بودجه ريزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی
2-7) بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي
2-7-1) تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي
2-7-1-1)كاركردهاي سه گانه آموزش عالي
2-8) تجاربي از  اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها
2-8-1) تجارب آمريکا
2-8-2) تجارب کشورهاي اروپايي
2-9)تجارب دانشگاه هاي ايران
2-10) ساير مطالعات انجام شده.
2-11) چهارچوب كلي بودجه ريزي عملياتي براي يك دانشگاه
2-12) الزامات بودجه ريزي عملياتي درنظام دانشگاهي ايران
2-12-1) باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي
2-12-2)مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک
2-12-3) مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي
2-12-4) نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه
2-12-5) بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي
2-13) مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه
2-14-1)توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي:
2-14-2)اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي
2-14-3) پذيرش براي اجراي بودجه ريزي عملياتي

 

 


در شرايط كمبود نقدينگي، مجموعه اهداف متعارض مديران و اساتيد دانشگاهي، واضح تر و چشم گيرتر مي شود، چراكه در شرايط كمبود مالي، مديران اجرايي بدنبال برخورد واقع بينانه با كمبود مالي بوده و اهداف مالي را در اولويت قرار مي دهند در حالي كه اعضاي هيأت علمي هم چنان تعالي پژوهش و آموزش را مورد تأكيد قرار مي دهند (گودوين و ديگو،1997.: 186-179) 


 


دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازي آموزش و يادگيري عالي بر اي تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند. يك دانشگاه به عنوان يك نظام از چندين زيرنظام تشكيل شده است .اساسي ترين نظام مديريتي آن نظام مالي است. نظام مالي دانشگاه به نوبه خود تحت تاثير نظام هاي برون و درون دانشگاهي است .هرتغيير كوچك درمحيط بيرون يا درون دانشگاه، ممكن است بركارائي و اثربخشي نظام مالي دانشگاه تاثير بگذارد .

 

 


با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوم تغييرات اساسي در نظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شده است .مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه است. ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نگاه اجمالي به مفاد مواد قانو ني فوق، نشان دهنده اين واقعيت است كه ايجاد تحولات بنيادي در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است.

 


 به رغم تاكيد قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد تحول درنظام بودجه ريزي دولت و تغيير آن از بودجه ريزي برنامه اي به بودجه ريزي عملياتي تا پايان سال 1383 كه آخرين سال اجراي برنامه بود، توفيق چنداني نصيب نشد. همچنان تلاش براي استقرار بودجه بندي عملياتي ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرارگرفته است .