هدف از این تحقیق بررسی برنامه ریزی استراتژیک با فرمت docx در قالب 73 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 


فهرست مطالب
برنامه ریزی استراتژیک
2-14-4) برنامه ريزي استراتژيک85
2-14-5)مديريت عملکرد 98
2-14-6)مديريت تحول117
2-14-7)سيستم هزينه يابي بر مبناي عملکرد 128
1-14-7-1)تاريخچه هزينه يابي بر مبناي فعاليت 128
1-14-7-2)عناصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت131
2-14-8)نظام پاسخگويي و تشويق137
2-14-9)حسابرسي عملکرد140
2-14-10-1)هدف هاي حسابرسي عملكرد143
2-14-10-2) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد144
2-14-10-3)اصول حسابرسي عملكرد144
2-14-10-4) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد145
2-14-10-5)معيارهاي حسابرسي عملکرد146


 

برنامه ريزي عبارت است از فرآيندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يک خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات.برنامه ريزي فکر کردن راجع به آينده يا کنترل آن نيست بلکه فرآيندي است که مي‌تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه ريزي، تصميم‌گيري در شکل معمول آن نيست، بلکه از طريق فرآيند برنامه ريزي، مجموعه‌اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مي‌شود. برنامه ريزي مي‌تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود.

 

 

 

بر طبق اين تعريف، تصميم‌گيري‌هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياست ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند. برنامه ريزي متکي بر انتخاب و مرتبط ساختن حقايق است. حقايق مفاهيم واقعي، قابل آزمون و اندازه‌گيري هستند. ديدگاه ها، عقايد، احساسات و ارزش ها به عنوان حقايقي تلقي مي‌شوند که فرآيند برنامه ريزي بر اساس آن ها سازمان داده مي‌شود. 

 

 

همانطور که اشاره شد برنامه ريزي صرفاً يک فرآيند تصميم‌گيري نيست، بلکه فرآيندي شامل روشن ساختن و تعريف حقايق و تشخيص تفاوت بين آن هاست يا به عبارتي گونه‌اي فرآيند ارزيابي است که در پايان آن، در انتخاب حقايق ارزيابي شده تصميم‌گيري مي‌شود.

 

 

برنامه بياني روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصميمات است. برنامه خروجي فرآيند برنامه ريزي است اما برنامه ريزي يک فرآيند پيوسته است که بيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد. برنامه‌ها تهيه شده و اجرا مي‌گردند.(اميدوار، 1386: 6)