هدف از این تحقیق بررسی ترک خدمت و جهش شغلی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
ترک خدمت و جهش شغلی
فصل دوم
2-1مقدمه20
2-2 مفهوم ترك خدمت20
2-2-1 تمايل به ترک خدمت:20
2-2-2 ترک خدمت مجازی:21
2-4 انواع جابجايي کارکنان22
2-5 حفظ ونگهداشت و ترک خدمت23
2-5-1جهش شغلی24
2-5-2 استرس شغلی وجابجايي كاركنان25
2-6 عوامل  مرتبط با شغل وجابجايي كاركنان26
2-7 تاثیر جابجايي کارکنان روی سازمان27
2-8 عوامل جمعیت شناسی وجابجايي شغلي28
2-9 عوامل سازماني وجابجايي شغلي29
2-10 تاثيرات جابجايي كاركنان31
2-11 جابجايي کارکنان و عملکرد شرکت32
2-24 پیشینه پژوهش58

 

 

در اين پژوهش به بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته مي شود ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراين فصل به چند بخش تفكيك شده است. در بخش اول از اين فصل به بررسي مباني نظري مرتبط با جابجايي وانتقال كاركنان و مواردي چون مفهوم ترك خدمت، انواع جابجايي کارکنان ، استرس شغلی وجابجايي كاركنان و........پرداخته مي شود بخش دوم به بررسي عوامل موثردر ترک خدمت و متغیر های تحقیق می پردازیم و در انتها نیز  پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان سوابق موضوع بررسی قرار گرفته اند.

 

 

2-2 مفهوم ترك خدمت 
ترک خدمت به معنای تمایل کارکنان به ترک یک سازمان به علت فعاليت در سازمان دیگراست، این نوع ترک خدمت ها معمولاً بدون پیش بینی است . در برخی متون ترک خدمت اختیاری به عنوان جا به جایی افراد از محدوده ی عضویت یک سیستم اجتماعی ایجاد شده با همان اعضا (افراد) تعریف شده است برخی از
پژوهشگران با تقسیم ترک خدمت به اختیاری و اجباری در تعریف هر یک گفته اند، آن هایی که در اثر برنامه ی کوچک سازی کنار گذاشته می شوند تحت عنوان خروج خدمت غیر ارادی و آن هایی که استعفا می دهند به عنوان خروج خدمت ارادی تلقی می شوند. این نوع خروج خدمت جزء برنامه سا زمان نیست و اجتناب ناپذیراست(جهانگيري ومهرعلي،1387).

 

 


2-2-1 تمايل به ترک خدمت:
ترک خدمت معمولاً به تصمیم و یا اقدام فرد برای خروج از سازمان اطلاق میگردد، به عبارتی ترک خدمت تغییر در عضویت فرد در سازمان می باشد که طیف وسیعی را شامل میگردد. ولی مهمترین وجه تمایز میان ترک خدمت اختیاری و ترک خدمت اجباری کارمند در سازمان است.

 

 

 

ترک خدمت اجباری اصولاً به مواردی اطلاق میگردد که، نظارت بر آن در اختیار سازمان نمیباشد. مانند: بازنشستگی، انتقال به دلیل ازدواج، ادامه تحصیل؛و ترک اختیاری خدمت به مواردی گفته میشود که، نظارت بر آن میتواند در اختیار سازمان باشد و معمولاً علت آن از شرایط موجود سازمان ناشی میگردد( زمانی فر،1389)