هدف از این تحقیق بررسی بودجه ریزی عملیاتی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 فهرست مطالب
بودجه ریزی عملیاتی
2-2) بودجه ريزي عملياتي39
2-2-1) تعريف بودجه ريزي عملياتي39
2-2-2)تعريف بوجه عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور40
2-2-3) انواع بودجه ريزي عملياتي40
2-2-4) مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي 41
2-2-5) اجراي بودجه عملياتي45
2-2-5-1) حسابداري قيمت تمام شده46
2-2-5-2) روش اندازه گيري کار
2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی47
2-2-7) اهداف بودجه ريزي عملياتي49
2-2-8) ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي50
2-2-9)  اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول51
2-2-10) فوايد بودجه ريزي عملياتي 54
2-2-11) الزامات بودجه ريزي عملياتي55
2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرينان اصلي55
2-2-11-2) تنظيم برنامه زماني براي اجرا55
2-2-11-3) تامين آموزشهاي لازم 56
2-2-11-4) بررسي و توسعه برنامه هاي راهبردي57
2-2-11-5) ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده58
2-2-11-6) ارزيابي عملکرد و گزارش نتايج59
2-2-11-7) فراهم کردن زمينه هاي مديريتي 60
2-2-11-8) اقدامات نهايي 62
2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی  63
2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی 64
2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی 67
2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی  68
بخش دوم :  پیشینه تحقیق70
2-3-1) پژوهش اول70
2-3-2) پژوهش دوم71
2-3-3) پژوهش سوم72
2-3-4) پژوهش چهارم73

 

 

2-2-1)تعريف بودجه ريزي عملياتي:
بودجه عملياتي عبارتست از برنامه ريزي ساليانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است که ميزان مشخصي از مخارج انجام شده در هر برنامه بايد مجموعه معيني از اهداف را تامين نمايد.(فرزيب،1379، 430)

 

 


بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارتست ازبودجه ای که بر اساس وظایف عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی ،تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظیم می شود. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیتها به خود فعالیتها و مخارج آن توجه می شود.(مک گیل،2007)بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد مشخص و قابل سنجش و تخصیص منابع است. چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند تصمیم گیری بودجه ای را تسهیل و نظارت بر نتایج و دستاوردهای مرتبط را افزایش دهند.(پناهی،1384، 12)
 

 

 

2-2-2) تعريف بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور :
« در مقوله بودجه ريزي عملياتي تمرکز بر وظايف يا فعاليتها است يعني بر تحقق اهداف به جاي اينکه بر فهرست کارکنان دولت يا مجوزهاي خريد متمرکز شود .اين روش بودجه ريزي وظايف مجلس و جهت گيري دولت را بر دامنه و بزرگي فعاليتهاي مختلف دولت متمرکز مي کند . 

 

 


اين روش ، دستاوردها و هزينه ها را به صورت شفاف به اطلاع مجلس و عموم مردم مي رساند. » کميسيون توصيه کرد که توجه بايد از وروديهاي دولت ( اقلام هزينه ها و فهرست کارکنان دولت ) به خروجيهاي دولت ( دستاورها ، فعاليتها و هزينه هاي مرتبط با آنها ) معطوف شود .