هدف از این تحقیق بررسی بودجه و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 

 


فهرست مطالب
بودجه و تاریخچه آن
بخش اول: مبانی نظری تحقیق22
2-1) تاریخچه بودجه24
2-1-1) تعاريف بودجه24
2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني26
2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران26
2-1-3-1) مرحله تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه28
2-1-3-2) مرحله تصويب بودجه28
2-1-3-3) مرحله اجراي بودجه28
2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه28
2-1-4) بودجه ريزي برنامه اي30
2-1-5) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف31  
2-1-5-1) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف  در امریکا33
2-1-6)نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر34
2-1-7) مزاياي بودجه ريزي بر مبناي صفر در مقايسه با بودجه ريزي سنتي35
2-1-8) نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در امریکا37
2-1-9) نظام بودجه ريزي افزايشي37 
2-1-10) مزايا و معايب بودجه ريزي افزايشي38
بخش دوم :  پیشینه تحقیق70
2-3-1) پژوهش اول70
2-3-2) پژوهش دوم71
2-3-3) پژوهش سوم72
2-3-4) پژوهش چهارم73

 

 


بودجه نمایانگر همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضع عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج، اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادرسازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند.

 

 

این موضوع موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ،کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد.برقراری این شرایط نیازمند بهبود روشهای بودجه بندی کنونی می باشد. در این میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی را می توان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت.

 

 

وجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه ای متداول ،تکیه این سیستم بر اهداف ،نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و پاسخ دادن به این سئوال است که درآمدهای دولت برای چه کاری خرج می شوند.

 

 

انتظار می رود که استقرار بودجه ریزی عملیاتی اعمال دولت را شفاف تر و پاسخگوتر سازد. در این پژوهش سعی بر این است که مطابق برنامه چهارم توسعه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری نیز دارای شفافیت بودجه و پاسخگویی بهتر باشد.