هدف از این تحقیق بررسی فقر و نظریه های مرتبط با توسعه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1-ادبیات تحقیق در سطح نظریه های توسعه

2-2- نظریه های فقر از دیدگاه مكاتب مختلف

2-4- جمع بندی

 

 

 

در جوامع امروزی نابرابری و فقر کاملاً به یکدیگر وابسته اند. نابرابری از علل اصلی فقر است و فقر به نوبه خود تداوم بخش نابرابری است. نابرابری به مفهومی که در مباحث مربوط به قشربندی اجتماعی مطرح می شود  به «تفاوت در میزان برخورداری افراد از مطلوبهای کمیاب» برمی گردد. مطلوب های کمیاب در مباحث طبقه بندی اجتماعی عبارتند از سه مقوله قدرت، ثروت و منزلت؛ در اجمالی‌ترین تعریف قدرت یعنی امکان تحمیل اراده خود بر دیگران؛ ثروت یعنی تمام چیزهایی  که می تواند مصرف شود، نه تنها اشیای مادی بلکه غیرمادی؛

 

 

 

منزلت، اقتدار روحی است که شخص به خاطر داشتن مزیتی مانند اصالت، زیبایی یا قریحه و ... که بر اساس مدارج خاصی تعیین شده در خود احساس می کند. قدرت، ثروت و منزلت هر سه کمیابند، برخورداری فرد یا گروهی از هر بخش از این مطلوبها به معنای محرومیت دیگران از داشتن همان بخش است. به تعبیر لنسکی قشربندی اجتماعی به معنی توزیع نابرابر مطلوب های کمیاب جامعه است. جوامع از نظر تأکیدی که بر یکی از این سه عنصر می کنند و مقام برتری که به هر کدام می دهند با یکدیگر متفاوتند (توسلی، 1371: 69).نظریات توسعه همه این موارد را بررسی می كنند.