هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سود با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مدیریت سود
2-2-7- مدیریت سود27
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود27
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود27
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود30
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود31
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود35
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود36
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود37
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود38
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود46
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار49
2-2-9- نظارت ومدیریت سود50
2-2-10- بدهی ومدیریت سود53
2-3- پیشینه پژوهش54
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی54
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی56

 

 


فرضيه مديريت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازي سود توسط هپ ورث1953ارائه و بعداً توسط گوردن 1963  معرفي شد. براي اولين بار توسط مك نيچلسون 1988عبارت "مديريت سود" جايگزين عبارت "هموارسازي سود " شد. ازاين جهت، مديريت سود در كانون توجه قرار گرفت؛بر اين اساس كه مي تواند د ر تهيه خلاصه اي ازعملكرد شركت اعمال نفوذ كند و نتايج مورد نظرخود را منعكس كند (خدادادی وجان جانی، 1389).

 

 


2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود
تعریف های متعددی ازمدیریت سود توسط محققان ارائه شده است که برخی ازآن ها عبارتنداز:
•جونزوشارما (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و... ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.

 

 


•اسکیپرز ، 1989 مدیریت برسود رابه این گونه تعریف کرده است:دخالت آگاهانه در فرآیندارائه گزارش مالی به خارج از شرکت با قصد دستیابی به سود ویژه(وهدف این نیست که عملیات بی طرفانه این فرآیندتسهیل گردد(ولک، 1389، ص133).

 

 

•دیجورج وهمکاران (1999) مدیریت سود رابعنوان نوعی دستکاری  مصنوعی توسط مدیریت جهت حصول به سطح موردانتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران ویابرآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی )تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه ی اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحدتجاری است.