هدف از این تحقیق بررسی مالکیت شرکت با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مالکیت شرکت
1-2 مقدمه16
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها18
2-2 ساختار مالکیت18
1-2-2 گروه بندی مالکیت18
2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت19
3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت21
4-2-2 آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند22
5-2-2 سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی23
3-2 حاکمیت شرکتی25
1-3-2 مبانی نظری حاکمیت شرکتی27
2-3-2 تئوری نمایندگی27
3-3-2 تئوری هزینه معاملات29
4-3-2 تئوری ذی نفعان31
5-3-2 حاکمیت شرکتی در قوانین ایران32
6-3-2 اهداف حاکمیت شرکتی32
7-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق48
1-7-2 پیشینه خارجی48
2-7-2 پیشینه داخلی51

 

 

 

حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است كه هدف از آن تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده كنندكان در راستای تصمیم گيری های اقتصادی می باشد. استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری طيف وسيعی از جامعه را تشكيل می دهند. ويليام بيور در سال (1989) در كتاب گزارشگری مالی خود استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل: سرمايه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مديران و حسابرسان تقسيم می كند.

 

 


در تقسيم بندی متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازمانی و برون سازمانی نيز طبقه بندی می شود. استفاده كنندگان برون سازمانی عبارتند از: سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و ساير اشخاصی كه به نحوی با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداری در تصميماتی كه در ارتباط با سازمان اتخاذ می كنند، بهره مند می گردند.

 

 

استفاده كنندگان درون سازمانی عبارتند از: مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداری در اداره عمليات سازمان استفاده می نمايند. هر يک از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نيازهای اطلاعاتی خاصی دارند كه در اين ميان حسابداری مالی جهت پاسخگويی به نيازهای اطلاعاتی گروه اول و حسابداری مديريت برای پاسخگويی به نيازهای گروه دوم از هم متمايز می شوند (نوروش و آژيری، 1378، 89).

 

 


همان گونه كه در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداری يكی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصميم گيری های اقتصادی می باشد. در تصميم گيری های اقتصادی، اطلاعات حسابداری می تواند با اطلاعاتی كه خارج از سيستم حسابداری تهيه می شود، مورد استفاده قرار گيرد.

 

 


تقريباً تمامی اطلاعات حسابداری متاثر از يک رشته قواعد و روش هايی است كه اصطلاحا ً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداری می ناميم. به نظر می رسد حسابداری تامين كننده اطلاعات برای تصميم گيری در يک موسسه اقتصادی می باشد و همواره بين گزارش حسابداری و (به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی) و تصميم گيری اقتصادی رابطه مستقيمی برقرار می باشد.