هدف از این تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار و اعتماد به آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
بورس اوراق بهادار و اعتماد به آن
2-1- مقدمه18
2-2- بخش اول : مبانی نظری20
2-2-1- بورس اوراق بهادار20
2-2-2- مالي رفتاري21
2-2-2-1- نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران22
2-2-3- عدم اطمینان محیطی22
2-2-3-1- استراتژی های کاهش عدم اطمینان25
2-2-3-2- عوامل اثرگذار بر میزان عدم اطمینان25
2-2-4- مشخصات شناختی سهامداران26
2-2-4-1- تعصب توهم کنترل26
2-2-4-2- تعصب اعتماد28
2-2-4-3- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی29
2-2-4-4- مغالطه31
2-2-4-5- مغالطه سرمایه گذاری32
2-2-5- تبادل اطلاعات32
2-2-5-1- اطلاعات عمومی33
2-2-5-2- نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه34
2-2-5-3-  کاربرد اطلاعات در بازار35
2-2-5-4- انواع اطلاعات موجود در بازار سهام36
2-2-5-5- شفافیت و افشاء 37
2-2-6- تئوري بازار کارا38
2-2-6-1- الگوي بازارهاي کارا39
2-2-6-2- انواع كارايي40
2-2-6-3- سطوح مختلف كارايي40
2-2-7- تصمیم گیری41
2-2-7-1- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران42
2-4- بخش دوم پیشینه تحقیق64
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور64
2-4-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور66

 

 

 

تصميم گيري هاي اقتصادي نيازمند اطلاعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه اي مطلوب تخصيص داد. يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشود، تاثيرات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشت. بهره گيري از اطلاعات افشا شده و به عبارتي تصميم گيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اين اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهميت و نيز كامل و قابل فهم باشد (درخشیده، 1391، ص 60).

 


 
چنانچه اطلاعات فاش شده، اين ويژگي ها يا بعضي از آنها را نداشته باشد، بدون ترديد ساز و كار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كرد و قيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد. وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات در قيمت اوراق بهادار با كارايي بازار ارتباط تنگاتنگي دارد. افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها و در نتيجه قيمت گذاري بهينه و افزايش امكان پيش بيني منطقي روند قيمت ها مي شود. شفافيت، شاخص توان مديريت در ارایه اطلاعات ضروري به شكل صحيح، روشن، به موقع و در دسترس است (همان منبع،60).

 

 


به عبارتي شفافيت، منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه گذاران تصويري واقعي از آنچه واقعاً در داخل شركت روي مي دهد دارند يا خير)وطن پرست، 1387). در طي يك دهه گذشته شفاف سازي اطلاعات مالي تاثير مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داشته است. تعداد فزاينده پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دسترس بودن و كيفيت اطلاعات مالي شركت ها دو عامل كليدي تاثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري سرمايه گذاران است (ونلند ، 2003).

 

 


به منظور درك اثرات بالقوه شفاف سازي مالي بر رفتار سرمايه گذار، تعريف واژه شفاف سازي ضروري است (درخشیده‌، 1391، ص 60). ویشواناس وکافمن  به نقل از فلوريني 1998 نشان دادند كه شفاف سازي نقطه مقابل پوشيدگي (پنهاني) است. پوشيدگي به معناي مخفي كردن عمل يك فرد به طور آگاهانه است، در حاليكه شفاف سازي به معناي افشا كردن اعمال يك فرد به طور آگاهانه است.

 

 


 شفاف سازي مالي نوعي از شفافيت است كه مربوط به موضوعات مالي است و شامل صحت اطلاعات، كامل بودن اطلاعات و به جا بودن آن (به موقع بودن) است (ویشواناس و کافمن، 2006).  در محيط سرمايه گذاري حساس امروزي، بسياري از سرمايه گذاران بر اهميت شفاف سازي اطلاعاتي در استراتژي هاي شركت تاكيد دارند. كمبود اطلاعات و عدم اطمينان، ويژگي هاي لاينفك علم مالي هستند، زيرا بازيگران در بازارهاي سرمايه مشغول داد و ستد سرمايه گذاري و اطلاعات می باشند (آدماتی و فلیدر ، 2000).