هدف از این تحقیق بررسی استرس شغلی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 


 

فهرست مطالب
استرس شغلی
2-1- بخش اول: استرس شغلی11
2-1- 1- تعریف استرس و دیدگاه¬های مربوط به آن12
2-1-2- نگرش¬های مختلف نسبت به استرس12
2-1-3- ماهیت استرس12
2-1-4- انواع استرس13
2-1-5-سندروم سازگاری عمومی13
2-1-6- ایجاد کننده¬های استرس14
2-1- 7- منابع استرس14
2-1- 8- علل کاری استرس15
2-1- 8- 1- بار زیاد کاری16
2-1- 8- 2- فشار کاری کم16
2-1- 8- 3- نوبت کاری16
2-1- 8- 4- روابط بین شخصی 16
2-1- 8- 5- تغییر17
2-1- 8- 6- جو سازمانی17
2-1- 8- 7- محیط فیزیکی17
2-1- 8- 8- ابهام نقش17
2-1- 8- 9- عوامل شخصی18
2-1- 8- 10- عوامل خارجی18
2-1- 8- 11- شرایط اقتصادی18
2-1- 8- 12- مقررات و قوانین دولتی18
2-1- 8- 13- مسافرت18
2-1- 8- 14- ارزش¬های جامعه19
2-1- 8- 15- جرم وجنایت19
2-1- 8- 16- موضوعات خانوادگی و شخصی19
2-1- 9- استرس و عملکرد کاری20
2-1- 10- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری 20
2-1- 11- تصمیم گیری و استرس21
2-1- 12- علائم استرس21
2-1- 13- مدیریت استرس22
2-1- 13- 1- استراحت22
2-1- 13- 2- ورزش22
2- 1- 13- 3- صحبت کردن22
2- 1- 13- 4- برنامه ریزی و مدیریت زمان23
2- 1- 13- 5- تفویض23
2-3- پیشینه تحقیق23
2- 4- مدل مفهومی پژوهش24

 

 


در طول تاريخ، عقايد راجع به سلامت و بيماري، الگوهاي تأثيرگذار بر آنها و شيوه‌هاي پيش‌گيري، تشخيص و درمان بيماري تغيير كرده است. سلامت روان نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و به دليل آنكه متأثر از عوامل متعددي است، در تطور تاريخ سلامت دستخوش تغيير و تحول شده است. گاهي برخي عوامل خرافي را در بروز اختلالات رواني مؤثر دانسته و گاه نيز بر برخي عوامل به گونه‌اي افراط‌گرايانه تأكيد نموده‌اند. در نهايت، اكنون ديدگاه «زيستي ـ رواني ـ اجتماعي» ، ديدگاه نظري برجسته‌اي است كه فرض اساسي آن، تأثير متقابل عوامل زيست‌شناختي، روان‌شناختي، و اجتماعي در تعيين سلامت و بيماري است(تايلور، 1995)

 

 

به همين دليل، سلامت رواني در قالب پديده‌اي زيستي ـ رواني ـ اجتماعي، مستلزم درك وتفسير درست از امور مرتبط با‌ آن است و آن را بايد در چارچوب عوامل اساسي زمينه‌ساز و تعديل‌كننده مورد توجه قرار داد. همچنين اختلالات رواني نيز همانند سلامت روان، منتج مؤلفه‌ها‌ي زيستي، رواني، و اجتماعي هستند و كمتر مي‌توان براي آنها، علت و عامل واحدي را برشمرد. چنان‌كه ادلين و همكاران (1999: ص52) بيان نموده‌اند، در بالا بودن سطح سلامت افراد، لازم است كه تمامي سطوح و ابعاد آن با يكديگر هماهنگ و يكپارچه باشند.

 

 


 برخي ابعاد كه ادلين و همكاران (1999: ص57) براي ايجاد تعادل در فرد بر آن تأكيد نموده‌اند عبارتند از: ابعاد جسماني، هيجاني، هوشي، معنوي، شغلي و اجتماعي. اگرچه تعريفي كه سازمان جهاني بهداشت از سلامت ارائه كرده، در دنياي امروز به عنوان جامع‌ترين و مقبول‌ترين تعريف پذيرفته شده است، اما نمي‌توان نقص بزرگ آن را نايده گرفت. البته اگر نيازهاي انسان فقط در حد نيازهاي جسمي، رواني، و اجتماعي محدود بود، اين تعريف از سلامت، كاملاً كافي به‌ نظر مي‌رسيد(اصفهاني، 1383: ص284).

 

 


در قرن حاضر موضوع فشار رواني و استرس، يكي از مهم ترين زمينه هاي پژوهشي در علوم مختلف بوده است و بررسي تأثيرات آن بر زندگي انسان، يكي از گسترده ترين قلمروهاي پژوهشي در عصر حاضر را تشكيل مي دهد. استرس، اضطراب و مقابله يكي از اجزاء دائم هر روز زندگي هستند.همة ما در هر لحظه با مواردي روبرو مي شويم كه ممكن است استرس زا باشند. اين موارد شامل پريشاني هاي روزمره تا حوادث بزرگ مي شود و ميزان استرس زا بودن هر يك از موارد، از فردي به فرد ديگر فرق مي كند.

 

 


شيوه ها يا راهبردهايي كه فرد در مقابله با موارد استرس زا به كار مي برد، نقش اساسي در سلامت جسماني و رواني او ايفا مي كند. فرآيندهاي ارزيابي و مقابله تلاش هاي شناختي و رفتاري افراد در تفسير و غلبه بر مشكلات زندگي مؤثر مي باشند(موس و شفر، 1993: ص243).