هدف از این تحقیق بررسی بودجه و بودجه ریزی عملیاتی با فرمت docx در قالب 73 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
بودجه و بودجه ریزی عملیاتی
2.1- مقدمه15
2.2- فاهیم بودجه16
2.3- تعاریف بودجه17
2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی    17
2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی17
2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی18
2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی18
2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه19
2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه19
2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه20
2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی21
2.8- وظایف بودجه ریزی22
2.9- روش های پیش بینی درآمد     22
2.10- روشهای برآورد هزینه23
2.10.1- بودجه سنتی23
2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی)23
2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای24
2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی24
2.10.5-  بودجه بندی بر مبنای صفر25
2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای26
2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف27
2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی    27
2.11- بودجه ریزی عملیاتی    28
2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی29
2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی30
2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی31
2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی34
2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی37
2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی38
2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی40
2.15- تحولات نظام بودجه ریزی    41
2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین44
2.17- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی48
2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران    54
2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران56
2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران58
2.19- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران:    61
2.20- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران    67
2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان70
2.21.2- عوامل محیطی70
2.21.2- عوامل اجرائی73
2.21.3- عوامل کنترلی80
2.22- مدل مفهومی    82
2.23- تحقیقات گذشته82
2.23.1-تحقيقات انجام شده در داخل كشور82
2.23.2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور85

 

 


در مدیریت نوین منابع دولت، تعیین محدودیتهای دخالت دولت، مدیریت مطلوب منابع مالی، سیاست گذاری برای حداکثر نمودن منافع اجتماعی نظام کلان مالی، انطباق اهداف میان مدت و کوتاه مدت در مخارج عمومی، نظم و انضباط مالی، بودجه عملیاتی، نظارت، کنترل و هماهنگی، شفافیت، پاسخگوئی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 


در تعیین محدوده های دولت صرف نظر از وظایف حاکمیتی، اگر زمانی فزونی عواید نسبت به هزینه ها برای سرمایه گذاری دولت در امور اقتصادی کافی تلف می شد اکنون تنها دخالت در مواردی قابل توجیه به حساب می آید که عدم دخالت دولت منافع اجتماعی تامین نشود در این حالت نیز مداخله دولت طیفی از سیاستگذاری ها، هدایتها و تشویق ها را در بر میگیرد که دخالت مستقیم از طریق سرمایه گذاری در امور اقتصادی آن واقع می شود.

 

 


در رعایت انضباط کلان مالی، بحث آینده نگری مطرح می شود و دولت ها از روزمرگی بر حذر شده و توصیه می شود اهداف میان مدت قابل برآورد را مورد نظر قرار دهند تا نوسان ها و تلاطم های کوتاه مدت در جریان درآمدها به جریانی موزون در مخارج و دستاوردهای اقتصادی – اجتماعی برای کل جامعه تبدیل شود. نظم و انضباط مالی سرلوحه توصیه های مخارج عمومی قرار گرفته و پایه این نظم و انضباط تفکر علمی و  تجربی در مورد روشهای کنترل و نظارت، هدفگذاری، عملیاتی ساختن بودجه، تعهد نسبت به اهداف عملیاتی و الزام به پاسخگوئی است.

 

 

 

در همان حال کنترل جریان وجوه، پیشبرد عملیات و دستیابی به اهداف مورد نظر است و در این رهگذر سعی بر برقراری پیوند بین عملیات پیش بینی شده با اهداف مورد نظر است. (سعیدی، 1385، ص 142).بودجه ریزی عملیاتی سیستمی است که در آن منابع مصرف می شوند تا نتیجه ای معقول و در راستای اهداف سازمانها بدست آید. در این نام بودجه بندی بر مبنای اهداف صورت میگیرد. در بودجه بندی عملیاتی سازمانها با یک طرح کلی، یک سری برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و با نگرش سیستمی بودجه بندی می شود.

 

 

 

در این نظام بودجه ریزی، امکان مقایسه پروزه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثربخش نوین آنها در نیل به اهداف کلی وجود خواهد داشت چون بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جوئی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. در بودجه عملیاتی طبقه بندی عملیات به حدی است که هدفها شفاف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه یابی، ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد(سعیدی، 1385، مقدمه).