هدف از این تحقیق بررسی رویکردهای نظری درباره سواد رسانه ای با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکردهای نظری سواد رسانه ای

سواد رسانه ای از نظر هابز

سواد رسانه ای از نظر تامن

سواد رسانه ای از نظر پاتر

نظریه های ارتباطات مرتبط با سواد رسانه ای

نظریه استفاده و خشنودی

گفتمان و قدرت

زبان و ایدئولوژی

نظریه اقتصاد سیاسی رسانه

رمزگذاری-رمزگشایی و نظریه دریافت

مخاطب و رسانه

نظریه شکاف آگاهی

منابع

 

 

 

     از نظر هابز، سواد رسانه ای، توان ارزیابی پیام های رسانه ای است که در دو سطح عمل می کند. از یک سو، در سطح نخستین و مقدماتی، مخاطب به موضوعات و پرسش هایی مانند چه کسی پیام های  رسانه ای را می آفریند؟ از چه فنونی استفاده می کند؟ با چه هدفی پیام را ارسال می کند؟ توجه دارد و از سوی دیگر، در سطحی عمیق تر، مخاطب ارزش ها و سبک های زندگی پنهان و مستتر در پیام را مدنظر قرار می دهد(سپاسگر، 1385: ا24). به نظر می رسد پرسش های سطح نخستین و مقدماتی، بخشی از پرسش های هارولد لاسول در تعریف ارتباطات باشد. چراکه از نظر لاسول، در هر ارتباط شش پرسش «که می گوید؟چه می گوید؟ برای چه کسی می گوید؟چگونه می گوید؟ برای چه  می گوید؟ با چه تأثیری می گوید؟» مطرح می شود.