هدف از این تحقیق بررسی فرصت های رشد با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
فرصت های رشد
فـصل دوم9
2-3- فرصت های رشد16
2-3-1- فرصت های رشد و ساختار سرمایه17
2-3-2- فرصت های رشد و سود تقسیمی18
2-3-3- فرصت های رشد و ساختار مالکیت18
2-4- جریان نقدی آزاد19
2-5- تحلیل رگرسیون21
2-6- سوابق پژوهش22
2-6-1- پژوهشهای خارج از کشور22
2-6-2- پژوهشهای داخل کشور25
2-7- جمع بندی سوابق پژوهش28

 

 


مقصود از فرصت¬های رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می¬باشد (سینایی و رشیدی زاد، 1389)؛ و برای سنجش فرصت¬های رشد از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده می شود (سینایی و رشیدی زاد، 1389). فرصت های رشد در قالب های مختلف دسته بندی شده و به تفصیل توضیح داده می شود.

 

 


2-3-1- فرصت های رشد و ساختار سرمایه
تامین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم تصمیم های سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان است (سینایی و رضاییان، 1384). بدهی شرکت با فرض در دسترس بودن فرصت های رشد می تواند یک نقش دو طرفه در ارزش شرکت ایفا کند که این نقش را می توان از طریق چهار دیدگاه تئوری کسر سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری اضافی ، نظریه سلسله مراتبی  و نظریه توازی  توضیح داد.

 

 


دیدگاه کسر سرمایه گذاری نخستین بار از سوی مایرز (1977) مطرح شد و تاکید دارد که بالا بودن بدهی ها تاثیر منفی بر روی ارزش شرکت داشته، باعث تمایل مدیران به پروژه های سودآور سرمایه گذاری می شود (Myers, 1997). هرگاه شرکت دارای فرصت های رشد نباشد از تئوری سرمایه گذاری اضافی که رابطه نزدیکی با جریان نقدی آزاد دارد، استفاده می شود.

 

 

این تئوری بر روی نتایج منفی بالا بودن میزان جریان نقدی تحت کنترل مدیران تاکید دارد و بیان می کند در این حالت بهتر است شرکت از طریق بدهی تامین مالی نماید تا محدودیت دسترسی به جریان نقدی برای مدیران شکل بگیرد در این حالت بین بدهی و ارزش شرکت رابطه مثبتی وجود دارد(Jensen, 1986).

 

 

 

بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتبی را طی می کنند. به عبارت دیگر، مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارجی شرکت ترجیح می دهند(Liang et al., 2009). یعنی شرکت ابتدا به سمت تامین مالی از منابع داخلی (سود انباشته) می رود و پس از آن اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، ابتدا به سراغ بدهی های با ریسک ناچیز و پس از آن بدهی ریسکی و در نهایت به سراغ سهام می رود.