هدف از این تحقیق بررسی توسعه و رویکردهای مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1  رویکردها و دیدگاه های مربوط به توسعه

2-3-1-1  رویکرد توسعه پایدار

2-3-1-2  زنان در توسعه پایدار

2-3-1-3  اکوفمنیسم

2-3-2  رویکردهای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت شهری

2-3-2-1 رویکرد عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری

2-3-2-2  نظریه مشارکت شهری

2-3-2-3  حکمروایی خوب شهر

2-3-2-4  دیدگاه های مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری

2-3-3   نظریات مربوط به حقوق شهروندی

2-3-3-2  شهروندی در نظریات پست مدرن

2-3-3-3  نظریه آیریس ماریون یانگ

2-3-4 رویکرد فمنیستی

2-3-5  دیدگاه های مربوط به طراحی محیط های شهری

2-4  مفاهیم بنیادین شهر دوستدار زنان

2-5 عوامل و موانع مرتبط با شکل گیری ایده و تحقق شهر دوستدار زن

منابع

 

 

 

توسعه پایدار شهری را می توان بدین صورت تعریف نمود «تغییر تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل و نقل، فراغت و ... بگونه ای که شهر از نظر محیطی قابل سکونت و زندگی، از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد. به نحوی که این تغییرات فناورانه و صنعتی، حفظ اشتغال، مسکن و شرایط زیست محیطی مناسب را در بر داشته باشد.».(پاپلی یزدی و رجبی،1389: 243).

 

 

 

یکی از اصول مهم نظریه توسعه پایدار شهری نیز برای دستیابی به هدف خود یعنی «نگه داری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات» وجود نظامی سیاسی است که تضمین کننده مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری شهری باشد(پاپلی یزدی و رجبی،1389: 340-341).تمرکززدایی از فرایند تهیه و تصویب برنامه ها و طرح های شهری، زمینه ساز انطباق بیشتر برنامه ها و طرح ها با نیازهای واقعی و نیز مشاکت مردمی در فرایند تهیه و تصویب طرح ها بطور عملی فراهم می شود. (غمامی،1387: 108-109). اما در ایران به جز در موارد استثنایی هنوز تهیه طرح ها و برنامه ریزی های شهری توسط نهادهای حکومت مرکزی مانند وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور انجام می شود