هدف از این تحقیق بررسی رفتار متقابل و تحلیل آن با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تحلیل رفتار متقابل

تاریخچه تحلیل رفتار متقابل

تعریف تحلیل رفتار متقابل

فلسفه تحلیل رفتار متقابل

نظریه شخصیت برن

تحلیل كنشی حالات نفسانی

كودك مطیع و كودك طبیعی

كودك مطیع و سازگار با بخش های مثبت و منفی

كودك طبیعی با بخش های مثبت و منفی

والد مهربان و تغذیه كننده با بخش های مثبت و منفی

تشخیص حالات نفسانی

تشخیص رفتاری

سرنخ های والد

سرنخ های بالغ

سرنخ های كودك

تشخیص رفتارهای اجتماعی

تشخیص برمبنای شرح حال

تشخیص پدیدار شناختی

روابط متقابل

روابط متقابل مكمل

اولین قانون ایجاد رابطه

رابطه متقابل متقاطع

دومین قانون ایجاد رابطه

نوازش ها

انواع نوازش

نوازش خواستن

خنثی كنندگان یا پس ران های "والد"

وضعیت های زندگی

گروه درمانی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل

رضایت زناشویی

منابع

 

 

 

مبتكر اولیه نظریه روان شناسی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل، فردی است به نام گرینكر، اریك برن كه نامش بیشتر با این نظریه متداعی و همراه است، در واقع تعقیب كننده و توسعه دهنده افكار گرینكر است. او كسی است كه به دلیل استفاده های عملی و درمانی از این نظریه شهرت یافته است. این نظریه فكر جدیدی نیست، بلكه در گذشته های بسیار دور ریشه دارد. انسان همواره می خواسته است كه به چگونگی روابطش با خود و  دیگران پی ببرد و پویاییهای آن را شناسایی كند. اعتقاد به دو بعد خوب و بد در انسان و كشمكش بین آنها پیدایش انسان رایج بوده است و در سرتاسر تاریخ و فلسفه ادیان از آن یاد شده است. از این رو، دیدگاه اجزا نگرانه برن را شاید بتوان تداوم و توسعه اعتقادات اولیه دانست (شفیع آبادی و ناصری، 1380). تحلیل رفتار متقابل بیمار را با این واقعیت مواجه می سازد كه صرف نظر از هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق می افتد خواهد بود و همچنین همواره آزادی حق انتخاب دارد(هریس، 1973، ترجمه عظیمی، 1376). عده كثیر و فزاینده ای از متخصصان نیز كه امروز در امور مشاوره مربوط به مسائل زناشویی و ... كار می كنند از تحلیل رفتار متقابل استفاده می كنند. مهمترین جنبه موفقیت آمیز تحلیل رفتار متقابل این است كه به بیماران وسیله ای می دهد كه خودشان بتوانند از آن در همه جا استفاده كنند(تیرگری، 1383).